Margus Meinart

“KUNSTNIK- KUNSTIÕPETAJA KOGEMUSED LOOMINGULISE JA PEDAGOOGILISE TEGEVUSE ÜHITAMISEL TARTU KUNSTIKOOLIDE ÕPETAJATE NÄITEL” (Juhendajad Piret Viirpalu, Marvi Remmik (PhD))

LÜHIÜLEVAADE: Kunstikoolides on palju õpetajaid, kes on ühtlasi ka tegevkunstnikud. Kunstnik-kunstiõpetaja ühendab endas seega kahte ametit –  tegevkunstniku ja pedagoogi oma. Varasemates selleteemalistes uuringutes ilmneb kaks vastuolulist lähenemist: ühelt poolt leitakse, et need ametid on täiesti ühitamatud, ja teisalt peetakse neid suurepäraseks koosluseks. Magistritöö eesmärk oli analüüsida kunstnik-kunstiõpetaja kogemusi kunstniku- ja pedagoogikarjääri ühitamisel ja välja tuua seda sotsiaalset nähtust iseloomustavaid tegureid. Uuringu jaoks vajalike andmete kogumiseks tegin kaheksa poolstruktureeritud intervjuud Tartu kunstikoolide kunstnik-kunstiõpetajatega. Saadud andmete põhjal selgus, et kunstnik-kunstiõpetaja ametite ühitamise puhul kehtivad mõlemad lähenemised. Kunstniku ja kunstiõpetaja ametid on ühitatavad, teineteist täiendavad ja toetavad, kuid kunstnikupraktika ja õpetajatöö läbiviimise alused ja nendest ametitest rahuloluna saadav tagasiside on täiesti erinevad. Et kunstniku- ja kunstiõpetaja ametit üheaegselt pidada, läheb vaja häid professionaalseid oskusi mõlemal alal. Need tagavad valmisoleku lahendada probleeme tulemuslikult, lihtsustavad oluliselt aja planeerimist ja aitavad kaasa edukale ja rahulolu pakkuvale tegutsemisele mõlemal alal.

Margus Meinart

Lõputöö autor

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

LÄBITUD ÕPPEKAVA: Kunstide ja tehnoloogiaõpetaja

ESTERDSpace

SUMMARY: “Artist-Art Teachers’ Experience in Unifying Creative and Pedagogical Work by the Example of Teachers at Art Schools in Tartu”

There are many teachers at art schools who are also active artists. Artist-art teachers have two professions. In earlier studies one can find two contradicting approaches: on the one hand it is claimed that these two professions cannot be unified at all and on the other hand it is stated that they make a wonderful combination.  The aim of the Master’s thesis was to analyse the experience of artist-art teachers in unifying the careers of an artist and a teacher, and to highlight the factors that characterise this social phenomenon. In order to collect information for the thesis I conducted eight semi-structured interviews with artist-art teachers at art schools in Tartu. On the basis of data derived from the qualitative inductive content analysis one can say that both approaches apply. The professions of an artist and an art teacher can be unified, they complement and support each other but the basis of work as artists and art teachers and feedback that gives satisfaction is in either case totally different. In order to hold both jobs at the same time one needs good professional skills in both disciplines. These enable the artist-art teachers to successfully solve problems, simplify planning one’s time and foster activity and enjoyment in both jobs.