Elle Maria Viies

“HUUMOR (TANTSU)HARIDUSES” (Ele Viskus) LÜHIÜLEVAADE: Lõputöös uurin huumori kasutamist hariduses ning kitsamalt tantsuhariduse kontekstis, otsides vastuseid uurimisküsimustele: Kuidas esineb huumor õpikeskkonnas? Milline on huumori mõju õpikeskkonnale? Kas ja kuidas saab huumor toetada tantsuharidust? Esimene peatükk avab, mis on huumor ning kuidas seda on varem uuritud. Tutvustan kolme enamlevinud huumoriteooriate suunda: üleoleku-, leevendus- ja inkongruentsiteooriad. Teises…

Shion Yokoo-Ruttas

“VANEMATE TOETAMISE VÕIMALUSTEST TANTSUÕPETAJANA” (Raido Mägi) LÜHIÜLEVAADE: Minu teekond tantsuõpetajaks sai alguse tantsukoolist mu kodumaal Jaapanis, jätkus õpingutega Prantsusmaal ja jõudis lõputööni Viljandi kultuuriakadeemia tantsukunsti erialal. Oma pedagoogilise lõputöö teemaks võtsin uurida, kuidas on tantsuõpetaja taustale tugines võimalik toetada vanemaid ja millised konfliktid võivad sealjuures tekkida. Töö põhilised empiirilised tulemused sain õpetades ja juhendades oma…

Liisbeth Horn

“KAASAEGSE (TANTSU)KUNSTI JA KÕRGHARIDUSE VAHELISED PROBLEEMID” (Ele Viskus) LÜHIÜLEVAADE: Lõputöö katusküsimuseks on: kuidas õpetada kaasaegset kunsti? Sellele vastamiseks analüüsib töö kahte olemuslikku probleemi/paradoksi kunsti ja hariduse vahel: süsteemiprobleem (kool on süsteem, kunst sellest väljumine) ja uue probleem (kool annab teadmisi olnu kohta, kunst seisneb uute seoste tekkimises). Probleeme käsitletakse läbi praktika ehk kuidas on kõrgharidus Viljandi kultuuriakadeemias…

Laura Pampa

“TANTSUÕPETAJATE KOGEMUSED JA HINNANGUD DISTANTSÕPPELE TANTSUHARIDUSES” (Juhendaja Anu Sööt) LÜHIÜLEVAADE: 2020. aasta märtsis kuulutati Eestis seoses COVID-19 haiguse pandeemilise levikuga välja eriolukord. Sellest tingituna otsustas valitsuskabinet sulgeda kõik Eesti haridusasutused ning kogu haridustegevus viidi üle distantsõppele. See andis õpetajatele aega 3 päeva, et mõelda, kuidas õppetööd jätkata. Ka tantsukoolide ning -ringide õpetajatel tuli selle ajaga…

Johanna Anett Toomel

“TEEKOND HAARAVA ETENDUSKUNSTNIKUNI HUVIHARIDUSES ETENDUSKUNSTI LABORATOORIUMI NÄITEL” (Juhendaja Kai Valtna) LÜHIÜLEVAADE: Minu lõputöö eesmärk oli välja selgitada kuidas õpetada etenduskunstnike huvihariduses. Lõputöö praktilise osa viisin läbi Tartus Just Tantsukoolis, kus korraldasin Etenduskunsti laboratooriumit, millest olid oodatud osa võtma 16-19 aastased noored. Etenduskunsti laboratooriumi idee tekkis huvist etenduskunsti ning selles tegutsevate inimeste vastu. Mulle tundus, et tegemist…

Katrin Kubber

“TÜ VKA TANTSUKUNSTI ERIALA ÜLIÕPILASTE ANALÜÜSI- JA SÕNASTAMISOSKUSE ARENDAMINE TANTSUETENDUST ANALÜÜSIMA SUUNAVA KÜSIMUSTIKU LOOMISE KAUDU” (Juhendaja Kai Valtna) LÜHIÜLEVAADE: Minu lõputöö eesmärk oli koostada küsimustik tantsuetenduse analüüsiks, kus vastavate küsimuste moodustamise kaudu, laieneks tantsutudengi oskus enda loome- ja etendajakogemuse sõnastamiseks, analüüsimiseks ning vaataja konteksti paigutamiseks. Selleks, et eesmärgini jõuda, viisin tudengitega läbi auditoorsed kohtumised/tunnid, kus…

Linda Tusti

“HARIDUSLIKU ERIVAJADUSEGA ÕPILASE TOETAMINE LOOVTANTSU TUNNIS” (Juhendaja Anu Sööt) LÜHIÜLEVAADE: Hariduslike erivajadustega (HEV) laste ja õpilaste arv lasteaedades ja koolides on kasvamas. Loovtants teraapiana sobib avardava meetodina kõigile, sealhulgas õpiraskustega, puuete ja käitumishäiretega lastele. Läbi tantsu ja liikumise on võimalik arendada laste emotsionaalset, vaimset ja füüsilist tervist. Minu lõputöö eesmärgiks oli uurida, kuidas toetada HEV…

Elise Laius

“SELLEST, KUIDAS ME GÜMNAASIUMI TEATRIGRUPIGA TANTSU KUI KUNSTI ÕPPISIME” (Juhendaja Tiina Mölder) LÜHIÜLEVAADE: Elise Laius kirjutab teemal, mis on talle südamelähedane ning mida ta on otsustanud lähemalt uurida ja enda jaoks lahti mõelda – kuidas tegeleda tantsuga kui mõtestatud kunstiga. Kas tants on kunst? Kas tants on sport? Töös kirjeldab ta oma tööprotsessi Viljandi Gümnaasiumi…

Valeria Januškevitš

“Balleti kontseptsiooni muutmise olulisusest kaasaegses tantsu õpetamise kontekstis” (Juhendajad; Anu Ruusmaa, Eesti Teatri ja Muusikaakadeemia, lektor. Kai Valtna, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, lektor) Juhendajapoolne kokkuvõte LÜHIÜLEVAADE: Valeria Januskevitši diplomitöö on sisuliselt väga oluline, kaardistades ära  kahe väga erineva tantsustiili kokkupuute punkte ja nende sidususe  võimalikke meetodeid. Uurides kahe väga vastandliku tehnika kasutamise võimalusi ja neid…

Sylvia Köster

“NÄITLEJA KEHATEADLIKKUSE ARENDAMINE JA LIIKUMISE MÕTESTAMINE VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUMI TEATRIKLASSI LAVALISE LIIKUMISE TUNDIDES” (juhendaja Raido Mägi, MA). LÜHIÜLEVAADE: Antud tööd võib lugeda ka kui jätku minu seminaritööle pealkirjaga “Kehaline dissonants teatrilaval”, kus teoretiseerisin näitleja lavalise kehalise oleku üle. Oma õpetaja lõputöö praktilises osas sain seminaritöös järeldatud võimalikku lahendust ka praktiliselt käsitleda. Olles ühe semestri jooksul Vanalinna Hariduskolleegiumi…

Kadri Sirel

“INDIVIDUAALSE KEHATUNNETUSE ARENDAMINE GRUPIÜHTSUSE NIMEL” (juhendaja Raido Mägi). LÜHIÜLEVAADE: 2014. aasta septembrist kuni detsembri keskpaigani olin liikumisjuht Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia (TÜ VKA) ja Ugala teatri ühisprojektis, milleks oli jõululavastus ”Hiired on hiired”. Protsess tipnes esietendusega 8. detsembril. Lavastajaks oli Oleg Titov ning laval lõid kaasa TÜ VKA 11. lennu näitekunsti õppetooli üliõpilased ning lisaks kolm tantsutudengit….

Jane Ojasalu

“TANTSUTEHNIKA JA KOOSTÖÖOSKUSE ARENGU ÜHENDAMINE 6-7 AASTASTE LASTE BALLETITUNNIS” (juhendaja Anu Ruusmaa, MA). LÜHIÜLEVAADE: Balletitehnika õpetamine väikestele lastele on keeruline ja nõuab tähelepanu ja täielikku kohalolu. Küllalt on näiteid, kus eelkooliealistele lastele esitatakse liiga kõrged nõudmised, mis võivad lõppeda hiljem eluaegsete traumadega, nii füüsiliste kui psüühilistega. Seega tehnika + lapse sotsialiseerimine tundub olema ainuõige võte, et valmistada…

Raho Aadla

“KEHATEADLIKKUSE ARENDAMINE RAKVERE LINNANOORTE NÄITERTUPI NÄITEL” (juhendaja Anu Sööt, MA). LÜHIÜLEVAADE: Õpetaja kutse lõputöös „Kehateadlikkuse arendamine Rakvere Linnanoorte Näitetrupi näitel“ kirjeldasin ja analüüsisin oma õpetamisprotsessi Rakvere Linnanoorte Näitetrupi liikumisõpetajana 2012/13 hooajal. Minu eesmärgiks oli läbi õpilaste jaoks uute teadmiste ja füüsiliste kogemuste noorte kehatunnetuse arendamine, enda ning üleüldiselt inimese füüsise tundma õppimine ja enda kehas toimuva…

Evelyn Uisk

“TANTSUÕPETAJA TÖÖ NÄITLEJAGA” (juhendaja Raido Mägi). LÜHIÜLEVAADE: Tantsuõpetaja lõputöö praktilise osa viisin läbi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 9. lennu tudengitega. Tööperiood algas 2012. aasta novembri keskel ning lõppes „UNISTA!TUD“ esietendusega Ugala teatris 4. veebruaril 2013. Lõputöö kirjalikus osas keskendun tantsuõpetaja tööprotsessi analüüsile ja püüan välja tuua prooviperioodil püstitatud ning lavastuses rakendunud eesmärgid. Koostöö näitlejatega pani…

Helena Krinal

“KOHTUMISTENI” VÕRU DRAAMASTUUDIO JA VÕIMLEMISKLUBI “SIRUTUSEGA” (juhendaja Tarmo Tagamets). LÜHIÜLEVAADE: Kaasajal liigub tantsupedagoogika üha enam stiilikeskselt õpetuselt üld- ja loovliikumispõhimõtetega tegelemise suunas. Tantsuõpetaja on pigem suunaja leidmaks inimese individuaalset kehatunnetust ja liikumissoovi ning -väljendust. Helena Krinali tantsuõpetaja eriala lõpulavastus „Kohtumisteni“ Võru Draamastuudio ja võimlemisklubi „Sirutus“ noortega on ses suhtes kindlasti kaasaaegne ning ilmselgelt Viljandi kaubamärki kandev….