Cathlen Aidla

“Muusikaõpetajate kogemused kaasava hariduse põhimõtteid rakendades I ja II kooliastmes” (Juhendaja Marvi Remmik, Muusikaosakond) LÜHIÜLEVAADE: Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada muusikaõpetajate kogemused I ja II kooliastmes HEV õpilaste õpetamisel, võttes aluseks kaasava hariduse põhimõtted. Uurimistöö probleem tuleneb asjaolust, et varasemate Eestis läbi viidud uurimistööde valimisse on kaasatud olnud erinevate valdkondade esindajad – õpetajad, tugispetsialistid, lapsevanemad,…

Meelika Hainsoo

“TRADITSIOONILISTE LAULUMÄNGUDE KASUTUSVÕIMALUSED TÄNAPÄEVAL” (juhendaja dots. Janika Oras). LÜHIÜLEVAADE: Loomingulise magistrieksami kirjalik osa Traditsiooniliste laulumängude kasutusvõimalused tänapäeval Loomingulise magistrieksami kirjalikus osas tutvustan ja analüüsin traditsiooniliste laulumängude kasutusvõimalusi tänapäeval. Toon välja kaks suuremat kasutusvaldkonda: uurimuse esimene pool keskendub laulumängude kasutamisele töös pedagoogina ja teine laulumängude interpreteerimisele kontsertolukorras laval. Laulumängud materjalina on köitnud minu tähelepanu palju aastaid ja…

Katri Iilane

“MUUSIKALISED TEGEVUSED PÄRNU VÄIKELASTEAIA LAULU- JA MÄNGUKOOLIDES” (juhendaja Anu Sepp, MA). LÜHIÜLEVAADE: Käesoleva uurimistöö uurimisprobleemiks oli teadmatus väikelaste laulu- ja mängukoolide funktsioneerimispõhimõtete ja täpsema tegevuse kohta. Lähtuvalt töö autori elukohast ning tema õppimisest muusikaosakonnas on töös uuritud Pärnu väikelaste laulu- ja mängukoolide muusikatunde. Uurimuse eesmärgiks oli Pärnu väikelaste laulu- ja mängukoolide kaardistamine, andmete kogumine seal töötavate…

Ingrid Juht

“MUUSIKALISE LIIKUMISE RAKENDAMISEST ÜLDHARIDUSKOOLI I KOOLIASTMES VILJANDIMAA NÄITEL” (juhendaja Kristi Kiilu, PhD). LÜHIÜLEVAADE: Käesolev magistritöö keskendub muusikalise liikumise käsitlustele ja rakendamisele Viljandimaa põhikoolide I kooliastmes. Uurimuses käsitletakse muusikalist liikumist üldhariduskooli muusikaõpetuse õppetegevusena, kuid uurimus pole seotud tantsukunsti fenomenoloogiaga. Magistritöö eesmärgiks on kaardistada õpetajate muusikalise liikumise käsitlused ja muusikalise liikumise tegevused Viljandimaa põhikoolide I kooliastmes. Uurimisprobleem seisneb…