Merle Kollom

“UURIMUS EESTI RAHVUSLIKU ORELIKULTUURI AJALOOLISEST KUJUNEMISEST JA 21.SAJANDI ORELIHARIDUSE JÄTKUSUUTLIKUSEST” (juhendaja Aaro Tetsmann). LÜHIÜLEVAADE: Uurimuse teema kujunes välja Eestis valitsevas hetkeolukorrast, kus orelikultuur ja selle edasiviijad ei ole riiklikul tasandil piisavalt väärtustatud, oreliharidus ei ole süsteemne ning oreli algõpe riiklikul tasandil peaaegu puudub. Töö probleem on tuletatud ajaloole tuginevast teadmisest, et Eestil on mereäärse riigina olnud…

Anne Pilvar

“KOGENUD JA ALGAJATE ÕPETAJATE MÕTLEMISE ERINEVUSED PEDAGOOGILISTE PROBLEEMSITUATSIOONIDE LAHENDAMISEL” (juhendajad Äli Leijen, PhD; Aivar Ots). LÜHIÜLEVAADE: Infoajastul tekitab teaduse ja tehnoloogia areng nõudluse kvalifitseeritud tööjõu järele, mis eeldab küpset isikut, kes jälgib oma individuaalset ja sotsiaalset arengut, mõtleb, uurib, teeb ratsionaalseid otsuseid ja mõtleb kriitiliselt, et probleemsete olukordadega toime tulla. Pedagoogide töö juures on kognitiivne valmisolek…

Kristjan Priks

“PÄRIMUSMUUSIKA LÖÖKPILLIDE ÕPETAMISE VÕIMALUSED STOCKHOLMI KUNINGLIKU MUUSIKAKOLLEDŽI NÄITEL” (juhendaja Celia Roose, MA). LÜHIÜLEVAADE: Edukaks õpetamiseks ja ainekava täiustamiseks TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias otsustas autor kui pärimusmuusika erialal löökpillide suunaga tegelev õppejõud analüüsida juba toimivat eeskuju mõnes välisriigi kõrgkoolis. Teadaolevalt meie kultuurile lähedasim oma maa muusikat löökpillidel õpetav kõrgkool on Stockholmi Kuninglik Muusikakolledž, kus õpetab rootsi pärimusmuusikat trummidel…

Riina Linde

“EESTI MUUSIKAKOOLIDE VIIULIÕPETAJATE PROFESSIONAALNE ENESEMÄÄRATLUS” (juhendaja Äli Leijen, PhD). LÜHIÜLEVAADE: Õpetaja ametialast efektiivsust ja professionaalset arengut (sh valmisolekut muutustega kohaneda) mõjutab see, kuidas õpetaja ennast tajub ja erialaselt määratleb. Sellest tulenevalt seati magistritöö peamiseks eesmärgiks välja selgitada Eesti viiuliõpetaja professionaalne identiteet ehk kuidas viiuliõpetajad ennast ise õpetajatena määratlevad. Uurimuse metoodika põhineb Hollandi uurijate Beijaardi jt poolt…

Pille Kährik

“AKTIIVÕPPE KASUTAMINE MUUSIKA KUULAMISE OSKUSTE ARENDAMISEL ÜLDHARIDUSKOOLI GÜMNAASIUMIASTMES” (juhendaja Äli Leijen, PhD). LÜHIÜLEVAADE: Mitmest läbiviidud uuringust selgub, et tänapäeva muusikahariduses on vajalik uus lähenemine didaktilis-metoodiliste küsimustega tegelemiseks. Üheks võimalikuks arenguks on aktiivõpe ja teised praktilisi tegevusi toetavad suunad. Pille Kährik uuris, kas aktiviseerivate õpitegevustega on võimalik muuta üldhariduskooli õpilaste hinnanguid klassikalise muusika kuulamisel ning analüüsis muusika kuulamise…