Pille Pirk

“GEOMEETRIA ÕMBLEMISE TUNNIS. TÖÖJUHENDID GEOMEETRILISE PÕHIPLAANIGA KOTTIDE ÕMBLEMISEKS II JA III KOOLIASTMES” (Anu Pink) LÜHIÜLEVAADE: Minu magistritöö teemavalik tulenes uuemate õppematerjalide puudusest – üldhariduskoolide õpilastele mõeldud õppematerjale on vähe ja internetis leiduv on võõrkeelne ning kõikuva kvaliteediga. Teemaks valisin kottide õmblemise, vormiks videojuhendid kui kaasaegse viisi iseseisvaks tööks ja nendega paralleelselt ka kirjalikud tööjuhendid.   Magistritöö…

Maris Makurin

“PORTFOOLIO KUNSTI HINDAMISE VAHENDINA PÕHIKOOLI III KOOLIASTME KUNSTIÕPETAJATE KOGEMUSTE PÕHJAL”. (Piret Viirpalu) LÜHIÜLEVAADE: Portfooliot peetakse õpilast kaasavaks õppimis- ning hindamisvahendiks. Samas on vähe teavet selle kohta, kas ja kuidas kasutavad oma tundides portfooliot põhikooli kunstiõpetajad. Sellest tulenevalt oli magistritöö eesmärk selgitada välja põhikooli III kooliastme kunstiõpetajate kogemused portfoolio kasutamisel ning rakendamisel kunsti hindamise vahendina. Kunstiõpetajate…

Elina Teder

“ÜLDHARIDUSKOOLI KUNSTIÕPETAJA KUI VÄÄRTUSKASVATAJA” (Marvi Remmik, Olga Schihalejev) LÜHIÜLEVAADE: Kunstil on suur potentsiaal väärtuskasvatuses. Kunsti kaudu saab inimene aru oma väärtustest. Oma väärtuste mõistmine aitab aru saada ka teiste inimeste väärtustest. Käesoleva magistritöö eesmärk on välja selgitada Eesti üldkoolide kunstiõpetajate uskumused väärtuskasvatusest. Valimisse kaasati seitse põhikooli ja gümnaasiumi kunstiõpetajat, kellega tehti poolstruktureeritud süvaintervjuud. Intervjueerimise käigus…

Maarja-Leena Jaanus

“OSKUSKEEL ÜLDHARIDUSKOOLIDE KÄSITÖÖÕPIKUTES: HEEGELDAMISE OSKUSSÕNAVARA KORRASTAMINE” (Reet Hendrikson, PhD; Ave Matsin, MA) LÜHIÜLEVAADE: Heegeldamine kuulub põhikooli õppekavasse (RÕK) ning selle käsitöötehnika õpetamise traditsioon Eesti koolides on pikk ja järjepidev. Oskussõnavara uurimise valimisse võtsin heegeldamise sõnavara sisaldavad üldhariduslikule põhikoolile mõeldud õpikud, mis ilmusid ajavahemikul 1976–2015. Eesmärgiks oli välja selgitada, millist käsitöökeele oskussõnavara kasutati heegeldamise osas põhikooli…

Daily Harjaks

“ÕPIOBJEKT KODUNDUSE „TERAVILJADE“ TEEMA ÕPETAMISEKS II KOOLIASTMES “ (Irja Vaas, MA) LÜHIÜLEVAADE: Õpetajate töökohustuste hulka kuulub õppevara koostamine, mille käigus tuleb üha enam kokku puutuda ka digitaalse õppevaraga. Vajadus digitaalse õppevara järele on kasvav, kuid varasematest uurimustest on selgunud, et mitmete õppeainete ainekavade olulised teemad on digitaalse õppematerjaliga katmata. Teadaolevalt ei ole II kooliastmele loodud tervikliku digitaalset…

Katrin Kõrvas

“SILBIPUSLE KASUTAMISE VÕIMALUSED LUGEMISRASKUSEGA ÕPPIJA ARENGUTOETAMISEL” (Juhendajad Maria Jürimäe MSc, Kadi Lukanenoc MSc) LÜHIÜLEVAADE: Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli koostada mänguline õppematerjal, mis toetab lugemissoravuse arengut erinevas vanuses lugemisraskusega õpilastel ning teada saada milline on antud materjalide kasutamisel lugemissoravuse muutus ja kuidas muutub laste huvi lugemistegevuste vastu. Eesmärgi saavutamiseks viisin läbi tegevusuuringu, mille käigus kasutasin silbipusle…

Margus Meinart

“KUNSTNIK- KUNSTIÕPETAJA KOGEMUSED LOOMINGULISE JA PEDAGOOGILISE TEGEVUSE ÜHITAMISEL TARTU KUNSTIKOOLIDE ÕPETAJATE NÄITEL” (Juhendajad Piret Viirpalu, Marvi Remmik (PhD)) LÜHIÜLEVAADE: Kunstikoolides on palju õpetajaid, kes on ühtlasi ka tegevkunstnikud. Kunstnik-kunstiõpetaja ühendab endas seega kahte ametit –  tegevkunstniku ja pedagoogi oma. Varasemates selleteemalistes uuringutes ilmneb kaks vastuolulist lähenemist: ühelt poolt leitakse, et need ametid on täiesti ühitamatud,…

Laura Toomast

“ÕPPEMATERJALID NUTIKATE TEKSTIILIDE JA E-TEKSTIILIDE KASUTAMISEKS KÄSITÖÖTUNDIDES” (Juhendaja Keret Altpere, MA) LÜHIÜLEVAADE: Magistritöö uurimisprobleem seisneb selles, et paljudes Eesti koolides on õpilaste jagamine käsitöö ja tehnoloogia rühmadesse soopõhine ja selle tõttu on poistel ja tüdrukutel põhikooli lõpetades erinevad teadmised ja oskused tehnoloogia valdkonnas. See võib aga mõjutada nende edasisi karjääriotsuseid. Magistritöö eesmärk oli luua õpetajatele ja õpilastele…

Grete Küppar

“ÕPPEVIDEOD EESTI RAHVUSLIKEST KUDUMISVÕTETEST” (Juhendaja Anu Pink) LÜHIÜLEVAADE: Magistritöö peamiseks eesmärgiks oli luua Eesti etnograafilisi kudumisvõtteid tutvustavad õppevideod. Töö teema kujunes välja probleemist, et käsitööaines jääb vajaka digitaalsetest õppematerjalidest ning kvaliteetseid kudumisteemalisi õppevideosid pole veel loodud. Töö teoreetiline osa annab ülevaate digitaalsetest õppevahenditest ja selle korraldusest Eesti haridussüsteemis. Lisaks on välja toodud rahvakunsti käsitlemine põhikooli riikliku õppekava…

Margit Pinna-Valge

“LÕIMITUD AINE- JA KEELEÕPPE PÕHIMÕTETEL PÕHINEV II KOOLIASTME KODUNDUSE ÕPPEMATERJAL RÕIVASTE HOOLDUSE TEEMA ÕPETAMISEKS” (Juhendaja Irja Vaas) LÜHIÜLEVAADE: Lõputöö peamiseks eesmärgiks oli koostada eestikeelne töölehtede kogumik vene õppekeelega kooli II kooliastme kodunduse tundi rõivaste hoolduse teema õpetamiseks. Lõputöö teema kujunes välja probleemist, millega puutuvad praeguses Eestis kokku kõik venekeelsed koolid, kes soovivad luua õpilastele lisavõimalusi…

Krista Zimm

“TRÜKITEHNIKATE ÕPETAMINE PÕHIKOOLI II JA III KOOLIASTME KUNSTITUNDIDES JA DIGITAALNE ÕPPEMATERJAL PÕHIKOOLI KUNSTIÕPETAJATELE” (Juhendaja Piret Viirpalu) LÜHIÜLEVAADE: Magistritöö uurimisprobleemiks oli traditsiooniliste trükitehnikate vähene praktiseerimine põhikooli II ja III astme kunstitundides. Uurimisprobleemist lähtuvalt oli magistritöö eesmärgiks välja selgitada hetkeolukord trükitehnikate õpetamises põhikooli II ja III astme kunstitundides ning pakkuda kunstiõpetajatele nende soovidest ja vajadustest lähtuvalt trükitehnikaid…

Heli Esko

“RAHVUSLIKUD TÖÖD KÄSITÖÖ AINEKAVAS” (Juhendaja Anu Pink) LÜHIÜLEVAADE: Minu magistritöö teema on „Rahvuslikud tööd käsitöö ainekavas“, kus esmalt uurisin pärimuse ja kultuuriõppe rolli õpilase arengus ning rahvakunsti osatähtsust põhikooli riiklikus õppekavas. Viisin läbi uurimus, millest selgus, et õpetajad väärtustavad kõnealust teemat ainekavas ning tutvustavad antud valdkonda nii teoreetiliselt kui ka praktiliste tööde näol. Toetudes teoreetilisele…