Katry Mets

“KULDNAHK JA SELLE VALMISTAMINE. HUECKI MAJA NAHKTAPEEDI FRAGMENTIDE TEHNILINE JA STILISTILINE ANALÜÜS” (Kadri Kallaste, PhD, Kurmo Konsa, PhD) LÜHIÜLEVAADE: Magistritöö “Kuldnahk ja selle valmistamine. Huecki maja nahktapeedi fragmentide tehniline ja stilistiline analüüs” tutvustab nahktapeetide ajalugu, kasutamist ja valmistusviise. Kuldnaha eripära on naha dekoreerimine, mida eristab naha katmine hõbelehtede ja kuldvärnitsaga. Uurimistöö esimene peatükk avab varasemat…

Tiina Kull

“NÖÖBILIISTUGA RAHVARÕIVASÄRGID EESTIS. PÄRANDTEHNOLOOGILINE UURIMUS ESIKINNISE KONSTRUKTSIOONIDES”. (Inna Raud) LÜHIKOKKUVÕTE: Minu magistritöö keskendub 154 nööbiliistuga särgi pärandtehnoloogilisele uurimisele Eesti Rahva Muuseumis. Töö on jagatud kolmeks peatükiks. Neist esimeses annan ülevaate kõigest, mis on seni teada nööbitava esikinnisega särgist. Töö teises osas kirjeldan lähemalt tehtud esemeuurimust, täpsustan ja põhjendan valimi moodustamist ning selgitan põhjalikult lahti töö meetodi….

Indrek Ikkonen

“EESTI FILIGRAAN 1945-1959: TRADITSIOON JA MUUTUSED” (Eilve Manglus, MA) LÜHIÜLEVAADE: Magistritöö „Eesti filigraan aastatel 1945–1959: traditsioon ja muutused“ vaatab Eestile omase filigraantehnoloogia positsiooni metallehistöös valitud ajaperioodil, mil filigraan kujunes ehete loomisel keskseks tehnoloogiaks. Selle positsiooni kujunemisele aitasid kaasa mitmed tegurid. Sõjajärgsete aastate materiaalne kasinus, filigraani valmistajate olemasolu ning rõhutatult naiselik moejoon olid üheks neist põhjustest….