Artur Müür

“ORISSAARE MUUSIKAKOOLI PUHKPILLIÕPILASTE KEVADKONTSERT” (Marko Mägi) LÜHIÜLEVAADE: Käesoleva loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli anda ülevaade minu muusikalisest teekonnast, teoreetilistest lähtekohtadest, kontserdikava ülesehitusest, ettevalmistusprotsessist ja repertuaari analüüsist. Töö esimeses peatükis kirjeldasin ning analüüsisin oma õpi- ja töökogemusi. Teises peatükis tõin välja pilliõppe kasulikkuse laste arengule, toetudes erinevatele teadusartiklitele. Töö kolmandas peatükis kirjeldasin kontserdi kontseptsiooni ja…

Aive Adamka

“KONTSERT-JUTUSTUS “KAOTSI LÄINUD HÄÄL”” (Marko Mägi) LÜHIÜLEVAADE: Minu lõputöö eesmärgiks on luua kõne-erivajadustega lastele võimalus osaleda muusikaringis ja pakkuda esinemiskogemust ringi tööd kokkuvõtval kontsert-jutustusel. Erivajadustega inimestel peab olema kvaliteetsele haridusele ja kultuurile samaväärne juurdepääs nagu tavainimestel – see on üks kaasava hariduse põhimõtetest. Muusikaharidus on minu arvates üks valdkond, kus saab kaasava hariduse ideed tõhusalt…

Maris Reinumäe

“KOHILA LASTEAIA “SIPSIK” KEVADKONTSERT” (Hedi-Kai Pai) LÜHIKOKKUVÕTE: Käesolev loov-praktilise lõputöö kirjalik osa kirjeldab Kohila valla lasteaia “Sipsik” kevadkontserti, mis leidis aset 27. aprillil 2022. aastal. Kirjaliku osa eesmärgiks oli anda ülevaade oma haridusest, muusikalisest taustast ning arengust, Sipsiku lasteaia kevadkontserdi kontseptsioonist, ettevalmistuse protsessist ja kontserdil kõlanud laulude analüüsist. Sipsiku lasteaias on kaheksa rühma ja kontserdil…

Laura Schwede

“KOLME SOLFEDŽOTUNNI ETTEVALMISTAMINE JA LÄBIVIIMINE VILJANDI MUUSIKAKOOLI KOLMANDA KLASSI ÕPILASTELE”. (Themuri Sulamanidze, MA; Kristi Oolo, BA) LÜHIÜLEVAADE: Käesolev loov-praktiline lõputöö keskendub viienda astme septakordi ehk V7 õpetamisele Viljandi Muusikakooli kolmanda klassi õpilastele. Kokku anti kolm 40-minutilist veebitundi kolmandale klassile, kus õpetati uut teemat – V7 ehk viienda astme septakordi, selle ära tundmist ja lahendamist nii duur-…

Katre Kikkas

“DISTANTSÕPPE KORRALDAMINE 4. KLASSI MUUSIKAÕPETUSES” (Juhendaja Marvi Remmik) LÜHIKOKKUVÕTE: Loov-praktiline    lõputöö    baseerub    minu õpetajatööl    Keeni Põhikoolis 4.    klassi muusikaõpetajana perioodil  16.  märtsist–7.  maini2020.  Eriolukord  ja distantsõppe korraldamine  olid kogu  maailma  jaoks  täiesti  uudne  olukord,  millega  toimetulekuks oli kõigil tarvis loovust ja praktilisust. Õppetöö ettevalmistamisel seadsin endale kohe alguses järgmised eesmärgid: 1)õpilaste jaoks peavad olema minu…

Katre Koppel

“MUUSIKA ROLL EESTI KEELE ÕPPES VENE ÕPPEKEELEGA LASTEAEDADES” (Juhendaja Kadri Steinbach) LÜHIÜLEVAADE: Käesolev bakalaureusetöö keskendub eesti keele kui teise keele õppele lasteaias ning uurib muusika kasutamist keeleõppes. Teemat ajendas mind uurima eelkõige huvi ja ka professionaalne vajadus teada saada, kuidas kasutatakse eelkooliealiste eesti keele õppes muusikategevusi. Töö eesmärgiks on selgitada välja, kuidas kasutatakse muusikalisi tegevusi…

Lauri Lugu

“LUGULAUL” (Juhendaja Marek Talts) LÜHIÜLEVAADE: Käesolev loov-praktiline lõputöö on minu kitarriõpilaste ansambli kontsert. Kontserdikava valides lähtusin sellest, et lood oleks stiililiselt erinevad ning sisaldaksid ka eesti autorite loomingut. Samuti olen valikus arvestanud, et palad kõlaksid kitarride poolt esitatuna hästi. Kontserdil astusid üles minu kitarriõpilastest moodustatud kaheksaliikmeline kitarriansambel Paide – ja Türi Muusikakoolidest. Töö kirjaliku osaga…

Andre Maaker

“IMPROVISEERIMISOSKUSE ARENDAMISEKS KASUTATAVAD MEETODID EESTI KASK- JA KÕRGEMA ASTME MUUSIKAKOOLIDE RÜTMIMUUSIKA KITARRIÕPPES” (Juhendaja Kadri Steinbach) LÜHIÜLEVAADE: Selles töös uurin rütmimuusika kitarriõppe olukorda Eesti kesk- ja kõrgastme muusikakoolides. Enda huvist lähtuvalt keskendusin ennekõike improvisatsiooni õpetamise uurimisele. Andre Maaker lõputöö autor TÜ Viljandi kultuuriakadeemia LÄBITUD ÕPPEKAVA: koolimuusika BA ESTER DSpace

Viktoria Grahv

“Muusikakooli 1.-3. klassi repertuaar Eesti heliloojate klaveripalade näitel” (Juhendaja Guldžahon Jussufi, Muusikaosakond) LÜHIÜLEVAADE: Käesoleva töö eesmärgiks oli koostada 1.-3. klassi klaveriõpilastele sobiva ja klaverieriala õppekavades toodud oskusi/teadmisi omandamist toetava repertuaari, mis põhineb eesti heliloojate paladel. Selleks, et teha asjakohane palade valik, analüüsisin neli informatiivsemat klaveri eriala õppekava (Rakvere mk, Keila mk, Võru mk, Rae hk)…

Mari Soone

“RAHVUSLIK IDENTITEET NING SELLE SÄILITAMINE MUUSIKA KAUDU TEISES KULTUURIKESKKONNAS IIRIMAA EESTI KOGUKONNA NÄITEL” (juhendaja Kadri Steinbach, MA). LÜHIÜLEVAADE: Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida, kuidas säilitavad Iirimaal elavad eestlased muusika kaudu oma rahvuslikku identiteeti. Selles uurimuses on kesksel kohal rahvusliku identiteedi mõiste ning selle muutumine ja säilimine välisriigis. Mari Soone Lõputöö autor TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia LÄBITUD ÕPPEKAVA:…

Signe Hansen

“SOULMUUSIKA HARMOONIA ARENGUTENDENTSID 1950.-1980. AASTATEL BILLBOARDI R&B EDETABELILUGUDE NÄITEL” (juhendaja Themuri Sulamanidze, MA; kaasjuhendaja Vilho Meier, MA). LÜHIÜLEVAADE: Oma lõputöös ühendasin muusikateooretilise analüüsi ja matemaatilise statistika selgitamaks välja, kui palju esineb 1950-1980ndate aastate soulmuusikas mingi astme akorde ning millised akordijärgnevused korduvad enim. Selleks transkribeerisin käsitsi 79 lugu ja saadud tulemused esitasin protsentuaalselt tabelites. Lähtusin sellest, et…

Ülle Noormägi

“EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU VILJANDI PRAOSTKONNA KIRIKUMUUSIKUD KOOSTÖÖS PAIKKONNA MUUSIKA- JA KULTUURIELUGA AASTATEL 2000-2010” (juhendaja Aaro Tetsmann, MA). LÜHIÜLEVAADE: Autori pikaajaline töökogemus kirikumuusikuna, veidi lühem praktika muusikakoolitöös ning aastatepikkune osalus oma paikkonna muusika- ja kultuurielus äratasid soovi uurida kirikumuusikute ja kohaliku kogukonna koostööd takistavaid ja soodustavaid tegureid. Kirikumuusik ei piirdu ainult muusikaeluga koguduses, vaid on osaline…

Aet Vill

“EESTI PÄRIMUSMUUSIKA OSA ÜLDHARIDUSKOOLI GÜMNAASIUMI ASTMES PÄRNU LINNA GÜMNAASIUMITE PÕHJAL” (juhendaja Celia Roose, MA). LÜHIÜLEVAADE: Lõputöö uurimisaineks on eesti pärimusmuusika osa üldhariduskooli gümnaasiumiastme muusikaõpetuse tundides. Eesti pärimusmuusika osa sisseviimine õppekavasse on alles algusjärgus, seega pidas autor vajalikuks uurida õpetajate ja õpilaste nägemust selle rakendamisest. Selleks viis autor 2012. aasta alguses Pärnu linna gümnaasiumite õpetajate ja õpilaste…

Marju Mäe

“GRUPIÕPPE METOODILISED ALUSED JA NENDE RAKENDAMISE VÕIMALUSED FLÖÖDI ALGÕPETUSES” (juhendajad Maret Tomson, Neeme Punder). LÜHIÜLEVAADE: Eestis on seni eelistatud flöödi algõpetuses individuaalõpet. Lõputöö vaatles põgusalt grupiõppe mõningaid meetodeid, mida on kasutanud erinevate riikide pedagoogid. Grupiõppe metoodikat puhkpillidele (sealhulgas ka flöödile) seni Eestis käsitletud ei ole. Töö eesmärgiks oli kaardistada, milliseid õppemeetodeid (grupiõpe, individuaal, kombineeritud) Eesti muusikakoolide…