Maria Tsetvertnaja

“SAGEDASEMAD KONFLIKTID JA NENDE PÕHJUSED NOORTE KÄSITLUSES” (juhendaja Aurika Komsaare, MA). LÜHIÜLEVAADE: Autor uuris oma lõputöös, kuidas noored konflikte teadvustavad – mida nad arvavad konfliktide olemusest, nende põhjustest. Ühtlasi seda, kas ja kuidas nad eristavad noorte ja täiskasvanute konflikte. Andmeid kogus autor töö kirjutamiseks poolstruktureeritud rühmaintervjuuga, kus osales kümme 7.–9. klasside õpilast ühest Narva üldhariduskoolist. Uurimuses osalenud…