Mariann Õmblus

“KAASAVA HARIDUSE RAKENDAMISE PROBLEEMIDE REFLEKSIOONE ÕPETAJATE LEHE KAHE AASTAKÄIGU NÄITEL” (Juhendaja Lembit Õunapuu) LÜHIÜLEVAADE: Antud lõputöö uurimisprobleemiks on : Millised on Õpetajate Lehes kajastatud kaasava hariduse rakendamise põhiprobleemide muutuste tendentsid aastatel 2013. ja 2017 ning uurimisprobleemist tulenevalt on püstitatud järgnevad uurimisküsimused: 1)      Milline on Õpetajate Lehes kajastatud kaasava hariduse rakendamise põhiprobleemide osakaal aastal 2013 ja…

Marine Mahsudjan

„Akadeemilise prokrastineerimiskäitumise põhjused üliõpilastel“ (Juhendaja Tiia Pedastsaar, Kultuurhariduse osakond) LÜHIÜLEVAADE: Prokrastineerimiskäitumist esineb mitmetes eluvaldkondades. Oma lõputöös keskendun akadeemilises keskkonnas, täpsemalt üliõpilaste õppimises esineva prokrastineerimiskäitumise peamiste põhjuste uurimisele. Uurimuse viin läbi viimase õppeaasta huvijuht-loovtegevuse õpetaja erialal õppivate kaasüliõpilaste seas. Minus tekkis isiklik huvi kaasata uurimusse just samal erialal õppivad üliõpilased, kuna olen enda ja kaasüliõpilaste õppimises…

Liis Lääts

“TARVASTU VALLA NOORSOOTÖÖ KVALITEET” (juhendaja Lii Araste, MA). LÄBITUD ÕPPEKAVA: huvijuht-loovtegevuse õpetaja õppekava. ESTER DSpace SUMMARY: „The youth work quality of Tarvastu parish“ The main problem of this research was to find out the youth work quality of Tarvastu parish. According to problem the aim of this research was to find out, what is the framework…

Liis Kaasik

“SOTSIAALMEEDIA JA TEISTE INFOKANALITE KASUTAMINE HUVIJUHI POOLT ÕPILASTELE INFO EDASTAMISEKS – HUVIJUHTIDE JA ÕPILASTE HINNANGUD, EELISTUSED JA SUHTUMINE TARTU LINNA PÕHIKOOLIDE NÄITEL” (juhendaja Aurika Komsaare, MA). LÄBITUD ÕPPEKAVA: huvijuht-loovtegevuse õpetaja õppekava. ESTER DSpace SUMMARY: THE USE OF SOCIAL MEDIA AND OTHER INFORMATION CHANNELS BY LEISURETIME MANAGERS FOR COMMUNICATING INFORMATION TO PUPILS – THE EVALUATIONS, PREFERENCES AND…

Madli Must

“ALATSKIVI KUNSTIDE KOOLI 25.SÜNNIPÄEV” (juhendaja Lii Araste, MA). LÜHIÜLEVAADE: Madli Musta loov-praktiline lõputöö on fokusseeritud ühe kogukonna ühendamisele ning noorte kaasamisele otsustus- ja osalusprotsessidesse. Konkreetselt on autor korraldanud Alatskivi Kunstide Kooli sünnipäevanädala. Alatskivi Kunstide Kool on väikese piirkonna jaoks olulise tähtsusega huviharidust pakkuv institutsioon, mille keerukas majandusolukord on asetanud koolipere teatavasse ebakindlusesse. Et säiliks usk ja kasvaks…

Reili Väli

“TEADMISTE ÜLEKANNE aLLIKATE MÕNGU PÕHJAL” (juhendaja Ivar Männamaa). LÜHIÜLEVAADE: Reili Väli töö väärib mu meelest esiletõstmist oma lihtsuse pärast. Valitud on selgepiiriline uurimisülesanne ja asjakohane metoodika. Töö tulemused on esitatud arusaadavalt ja piisava täpsusega, tähelepanu väärib ka autori üha süvenev huvi kvantitatiivse andmeanalüüsi vastu. Kuigi lihtsat tööd on üldjuhul raskem teha kui keerulist, saan Reili kasutatud…

Meelika Kaarna

“HUVIJUHTIDE AMETIKASVU SEOSED TÖÖSTRESSIGA” (juhendaja Külli Salumäe). LÜHIÜLEVAADE: Ametikasvuna mõistetakse pideva ametialase arengu protsessi, mille käigus täieneb ametialane pädevus. Huvijuhtide ametikasvu ja selle seoseid tööstressi ning tööst loobumisega pole Eestis uuritud. Käesolevas töös on vaadeldud huvijuhtide ametikasvu ja tööstressi tunnuseid ning toodud välja peamised põhjused, miks ja kui paljud hetkel töötavad huvijuhid soovivad vahetada oma ametikohta….

Sirli Päike

“ÜLDHARIDUSKOOLIDE ÕPETAJATE REAKTSIOONID PEREVÄGIVALLA ILMINGUTELE KOOLIS” (juhendaja Lembit Õunapuu, Ped. tead. knd). LÜHIÜLEVAADE: Perevägivald, sageli lähisuhtevägivallaks või koduvägivallaks nimetatud nähtus, on keeruline, raskesti märgatav, määratletav ja mõõdetav fenomen. See leiab aset inimeste eraelus ning lähedaste inimeste vahel, mistõttu on sellele ligipääs ja uurimine küllaltki raske. Avalikult on koduvägivalla probleemi käsitletud ja päevavalgele tõstetud Eesti iseseisvumisest alates….

Tuuli Kaeramaa

“DRAAMAÕPPE MÕJU EESTI GÜMNAASIUMIÕPILASTELE NENDE ENDI HINNANGUL” (juhendajad Urmo Reitav, MA; Katrin Nielsen, MA). LÜHIÜLEVAADE: Huvi aktiivseid õppemeetodeid rakendava draamaõppe vastu kasvab nii formaalse kui mitteformaalse õppe läbiviijate hulgas järjepidevalt. Samuti loovad 2010.aastal vastu võetud uued riiklikud õppekavad draamaõppele valikainena soodsad võimalused. Tuuli Kaeramaa on seadnud endale eesmärgiks välja selgitada, missugust mõju on avaldanud draamaõpe selles…

Marge Hein

“NOORTEKOGUDE JA NOORTEVOLIKOGUDE KUI OSALUSVORMIDE LOOMINE, KORRALDUS JA TEGEVUS” (juhendaja Urmo Reitav, MA). LÜHIÜLEVAADE: Kaasajal eeldatakse noortelt ühiskonnaelus ja selle probleemide lahendamises osalemise valmidust. Osalemise üheks vormiks on liikmeksolek kohalikes noortevolikogudes ja maakondlikes noortekogudes. Marge Heina väitel oli 2011.aastal taolisi ühendusi 77, kuid nende korraldus, tegutsemine ning probleemid on uurijate poolt vähest tähelepanu pälvinud. Autor on…

Anu Lukk

“HUVIJUHTIDE JA LAPSEVANEMATE TÖÖ LÄÄNE-VIRUMAAL” (juhendaja Külli Salumäe). LÜHIÜLEVAADE: Anu Lukk on oma lõputöös keskendunud kaasaegse kooliproblemaatika ühele olulisemale teemale – kooli ja kodu koostööle. Töös vaadeldakse seda huvijuhi ja lastevanemate koostöö aspektist. Koostöö edendamist on käsitletud enamasti klassijuhatajate, õpetajate ja kooli juhtkonna liikmete kohustusena. Kuna traditsiooniliste mudelite rakendamine ei anna tänapäeval enam alati oodatud tulemusi, tuleb…