Grete Poopuu

“PRAKTILINE VÄÄRTUSKASVATUSE TÖÖRAAMAT KLASSIJUHATAJALE” (Agda Grahv) LÜHIÜLEVAADE: Minu loov-praktilise lõputöö eesmärgiks oli koostada iseloomukasvatusele tuginev praktiline väärtuskasvatuse tööraamat, et tõsta klassijuhatajate teadlikkust enda kui väärtuskasvataja rollist ning suunata neid analüüsima enda rolli selles. Inspiratsiooni selleks sain oma seminaritöö (Poopuu, 2023) raames, mille käigus selgus, et väärtuskasvatuse teemalisi materjale klassijuhatajatöö toetamiseks on vähe. Sellest tulenevalt on…

Kadri Allikmäe

“MUSTRID TORUPILLI JUSSI MUUSIKAS EHK JUHAN MAAKERI PILLIMÄNGU VARIATSIOONID” (Krista Sildoja, Cätlin Mägi) LÜHIÜLEVAADE: Uurisin oma magistritöös Hiiumaalt, Emmaste kihelkonnast pärit kuulsa torupillimängija Juhan Maakeri ehk Torupillii Jussi (1845-1930) kaheksa labajala süvatasandi ülesehitust ehk vormi ning kolme pilliloo näitel ka sagedamini esinevate motiivide meloodilisi, rütmilisi ning eraldusnootide põhiseid variatsioone, et mõista seeläbi paremini eesti varasemat…

Katti Muru

“EELUURING EESTI LAMBAVILLA KLASSIFITSEERIMISE SÜSTEEMI LOOMISEKS” (Ave Matsin, Astri Kaljus) LÜHIÜLEVAADE: Uurimustöö ”Eeluuring Eesti lambavilla klassifitseerimise süsteemi loomiseks” keskendub 20. sajandil meil kasutusel olnud lambavilla standardite ja Eesti villamajanduse hetkeolukorra uurimisele. Töös antakse ülevaade lambavilla kvaliteeti kujundavatest ja mõjutavatest teguritest ning Põhjamaades ja Suurbritannias kehtivatest villastandarditest. Tuginedes varasematele praktikatele, uurimise käigus turuosalistega läbiviidud küsitlustele ja…

Elisabeth Teener

“VILJANDI HANSAPÄEVAD 2023” (Jorma Sarv) LÜHIÜLEVAADE: Käesolev kultuurikorralduse eriala loov-praktiline lõputöö annab ülevaate linnafestivali Viljandi Hansapäevad korraldusest. Viljandi Hansapäevad on linnaelanikele suunatud tasuta koguperefestival, mis toimus kolmekümne esimest korda 2023 aastal 2.- 4. juunini Viljandi vana- ja kesklinnas, Viljandi järve kaldal ning avaõhtu programm leidis aset Uueveski linnaosas. Koos korraldustiimi, vabatahtlike, esinejate ning külastajatega saab…

Triinu Larionov

“METOODILISE JUHENDI LOOMINE KULTUURIPÄRANDI KÄSITLEMISEKS KÄSITÖÖ TUNNIS PROJEKTÕPPENA LÄHTUVALT NÜÜDISAEGSEST ÕPIKÄSITUSEST” (Inna Raud, Keret Altpere) LÜHIÜLEVAADE: Töö eesmärgiks oli leevendada käsitöö õpetajate juhendmaterjalide puudust kultuuripärandi käsitlemiseks, mille rakendamine õppetöös kõnetaks tänapäeva õpilasi. Teema ajakohasusest kõneles ka nüüdisaegse õpikäsituse rakendumise nõue aastaks 2035 ning õppekavade ajakohastamine aastal 2022. Eesmärgi saavutamiseks käsitlesin varasemaid kultuuripärandi teemalisi uuringuid ning…

Meelika Hainsoo

“NELI NEITSIT. RÕNGASSÕLGEDEST JA REGILAULUDEST INSPIREERITUD RINNAEHTED” (Indrek Ikkonen) LÜHIÜLEVAADE: Lõputöö taustauurimuslik osa avab rõngassõlgede kandmise pikka ajalugu, selle ehtetüübi eri vorme ning muutumist ajas. Peatükis kirjeldatakse ka regivärsilise rahvalaulu peamisi tunnuseid, avatakse laulude “Meri õue all” ja “Luust sõrmus” sisu ning nelja neitsi motiivi mütoloogilisi tagamaid. Lõputöö loov-praktilise osana valmis ajaloolistest rõngassõlgedest ja regilauludest…

Daniela Privis

“VAHEALA NÜÜDISTSIRKUSE ÕPPES” (Anu Sööt (PhD)) LÜHIÜLEVAADE: Viies läbi tantsutunde tsirkusestuudio Folie õpilastele, tajusin õpetamisprotsessi jooksul õpilaste valmidust ja võimekust sooritada tehnilisi elemente ja trikke, kuid märkasin puudust oskuses neid elemente omavahel ühtseks tervikuks siduda. Tsirkus ja tants on etenduskunsti vormid, milles mõlemas kasutatakse keha kui instrumenti. Õpilaste selgeksõpitud tsirkuse elementide ning terviku vahele jääva…

Maris Taul

“VILLASTE RAHVARÕIVAESEMETE PARANDAMISE VÕTTED EESTI RAHVA MUUSEUMI KOGUDE PÕHJAL. PARANDAMISE ÕPPETRÜKISE KOOSTAMINE” (Inna Raud ja Anu Pink)) LÜHIÜLEVAADE: Lõputöö koosneb Eesti Rahva Muuseumi kogudes olevate villaste rahvarõivaesemete parandamisvõtete analüüsist ja traditsiooniliste parandamisvõtete õpetamist juhendava raamatu „Paikame ja nõelume“ koostamisest. Töös kaardistasin seitse peamist villaste esemete parandamise meetodit: nõelumine, vabakäeline parandus, silmamine, tugevdamine, asendamine, paikamine ja…

Margit Kolk

“KOHILA MÕISAKOOLI EMADEPÄEVA KONTSERT” (Marko Mägi) LÜHIÜLEVAADE: Minu loov-praktilise lõputöö teemaks oli emadepäeva kontserdi korraldamine Kohila Mõisakoolis, kus olen töötanud ligi kümme aastat muusikaõpetajana. Kontsert toimus 13. mail 2024. aastal. Kohila Mõisakoolis peetakse oluliseks esivanemate vaimse pärandi hoidmist ja jätkamist. Lähtudes sellest kontseptsioonist ning laste ea kohasust ja muusikalisi eelistusi silmas pidades sai valitud kontserdi…

Loreta Janson

“LAVASTUSE “NAISTE TUUM, MEESTE KUUB” VÄLJATOOMINE KONDASE KESKUSES” (Eve Komissarov, Tiiu Tamm (MA)) LÜHIÜLEVAADE: Käesoleva loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärk on anda ülevaade lavastuse ,,Naiste tuum, meeste kuub” (lavastaja Adeele Jaago) väljatoomisest produtsendina. Lavastus esietendus 3. juunil 2023. aastal Kondase keskuses Viljandis. Antud lavastusprotsessis kuulus produtsendi vastutusalasse kogu korralduslik pool, sealhulgas meeskonna juhtimine, autoriõigused, rahastuse…

Marvin Mitt

“UNENÄOPÜÜDJA” (Themuri Sulamanidze) LÜHIÜLEVAADE: Käesoleva kirjatööga annan ülevaate oma Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia diplomikontsertist „Unenäopüüdja“, milles esitatav muusika on inspireeritud unenägudest. Tutvustan töös oma õpikogemusi iseseisval õppimisel, õpingutel Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis ning Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Tutvustan dimplomitöö kontseptsiooni, ansambli komplekteerimist, esitatavat kava, ettevalmistusprotsessi ning kasutatavat kitarritehnikat. Kontsert: https://uttv.ee/naita?id=35490 (algusega 1:46:00) Marvin Mitt…

Hendrik Jõgar

“RAHUSTAVATE LOODUSHELIDE JA LOFI MUUSIKA ESITLUSLOEND” (Allar Tiigi) LÜHIÜLEVAADE: Antud loov-praktilises lõputöös kirjeldan loodushelidest ja lofi muusikast koosnevat rahustava mõjuga heliteose valmimist esitusloendi näol. Töö sisaldab endas teadmisi rahustavatest elementidest muusikas, kogu muusikaloomingu protsessi produktsioonist, miksimisest kuni masterdamiseni ning kirjeldust välisalvestuste teostamisest ja töötlemisest. Töö eesmärk oli rakendada Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias õpitud teadmisi ja…

Brett Hiiob

“KULLA’ VELE’ KULLÕLGÕ’!” (Cätlin Mägi) LÜHIÜLEVAADE: Töö on teoreetiline osa loovpraktilisest lõputööst, mis koosnes kahest osast: kirjalik-teoreetiline osa ning praktiline kontserdi osa. Lõputöö keskendus seto traditsioonilisele rahvamuusikale, iseäranis traditsioonilisele viiulimängule. Teoreetilises osas tutvustasin kontserdi kontseptsioon ning tegin ülevaate kavasse valitud lugudest: miks need lood valisin ning mida nende kohta võiks veel teada. Samuti kirjeldasin kontserdiks…