Bohdana Korohod

SUMMARY: “Documentation as Transformative Tool in Artistic Practice” (Taavet Jansen) In the frame of this artistic research two projects have been realized. The installation “interrogation / room / in progress” in Vent Space (Tallinn, 9th -13th of February 2021) which included material objects, soundscape, video, and lighting design of the gallery space. The second project,…

Ingrid Rabi

“ARMASTUSE SÕÕR” (Marek Talts) LÜHIÜLEVAADE: Loov-praktilise lõputöö kirjalikus osas annan ülevaate oma muusikaga seotud õpikogemustest nii Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias (edaspidi TÜ VKA) kui ka sellele eelnenud ajal, diplomikontserdi „Circle Of Love“ kontseptsioonist, kontserdil kõlavatest paladest ning selle ettevalmistusprotsessist. Kõik kontserdil esitatavad lood on kirjutatud ning arranžeeritud minu poolt. Olen käesoleval õppeaastal vahetusüliõpilane Jāzeps Vītols’i…

Laura Schwede

“KOLME SOLFEDŽOTUNNI ETTEVALMISTAMINE JA LÄBIVIIMINE VILJANDI MUUSIKAKOOLI KOLMANDA KLASSI ÕPILASTELE”. (Themuri Sulamanidze, MA; Kristi Oolo, BA) LÜHIÜLEVAADE: Käesolev loov-praktiline lõputöö keskendub viienda astme septakordi ehk V7 õpetamisele Viljandi Muusikakooli kolmanda klassi õpilastele. Kokku anti kolm 40-minutilist veebitundi kolmandale klassile, kus õpetati uut teemat – V7 ehk viienda astme septakordi, selle ära tundmist ja lahendamist nii duur-…

Magnus Kaus

“INGRID RABI DEBÜÜTALBUM “OLEMINE”. PALADE “VAIKUS”, “KAPRIIS” JA “SEE PILK” SALVESTAMINE, MIKSIMINE JA MASTERDAMINE”. (Janar Paeglis) LÜHIÜLEVAADE: Oma loov-praktilise lõputööna salvestasin, miksisin ja masterdasin kolm lugu Ingrid Rabi kvinteti sellel aastal ilmuvalt debüütalbumilt “Olemine”: “Vaikus”, “Kapriis” ja “See pilk”. Peamine osa lugude salvestamisest leidis aset TÜVKA Muusikamaja helistuudios kahel pikal salvestuspäeval 2020. aasta hilissügisel. Hiljem…

Maarja-Leena Jaanus

“OSKUSKEEL ÜLDHARIDUSKOOLIDE KÄSITÖÖÕPIKUTES: HEEGELDAMISE OSKUSSÕNAVARA KORRASTAMINE” (Reet Hendrikson, PhD; Ave Matsin, MA) LÜHIÜLEVAADE: Heegeldamine kuulub põhikooli õppekavasse (RÕK) ning selle käsitöötehnika õpetamise traditsioon Eesti koolides on pikk ja järjepidev. Oskussõnavara uurimise valimisse võtsin heegeldamise sõnavara sisaldavad üldhariduslikule põhikoolile mõeldud õpikud, mis ilmusid ajavahemikul 1976–2015. Eesmärgiks oli välja selgitada, millist käsitöökeele oskussõnavara kasutati heegeldamise osas põhikooli…

Siim Reispass

“VALGUSKUJUNDUS LAVASTUSELE “SA OLED TÄNA ILUSAM KUI HOMME””. (Margus Vaigur) LÜHIÜLEVAADE: Minu loovpraktiline lõputöö on valguskujunduse loomine Lauri Lagle lavastusele „Sa oled täna ilusam kui homme”, mis on Von Krahli Teatri ja Ekspeditsiooni produktsioon ning mis esietendus 12. septembril 2020 Sakala 3 teatrimajas. Oma loovpraktilise lõputöö kirjaliku osa jagasin seitsmeks peatükiks. Alustan lavastajast kui kogu protsessi…

Elina Kasesalu

“PEEGELDUSED” (Juhendaja Celia Roose) LÜHIÜLEVAADE: Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli tutvustada minu muusikaõpinguid ning anda ülevaade minu diplomikontserdi “Peegeldused” kontekstist ja repertuaarist. Käesolev töö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis kirjeldasin oma muusikalise tee algust, õpikogemust Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias ning vahetusaastal Göteborgi ülikoolis. Teises peatükis avasin kontserdi kontseptsiooni ja repertuaarivalikut ning andsin ülevaate diplomikontserdil kõlavatest…

Teele Tõnisson

“TÜ VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA HUVIJUHT-LOOVTEGEVUSE ÕPETAJA ÕPPEKAVA LÕPETANUTE VAADE OMA KUTSEKINDLUST MÕJUTAVATELE TEGURITELE” (Külli Salumäe, vMA) LÜHIÜLEVAADE: Kutsekindlust on siiani uuritud enamasti õpetaja elukutsega seonduvalt. Kuid ka noorsootöötajate professiooni arenemisel on kutsekindluse probleemid Eestis aktuaalsed, mistõttu on oluline uurida noorsootöötajate kutsekindlust mõjutavaid tegureid. Sestap on uuritud aastatel 2014 – 2018 TÜ Viljandi kultuuriakadeemia huvijuht-loovtegevuse õpetaja õppekava lõpetanute…

Daily Harjaks

“ÕPIOBJEKT KODUNDUSE „TERAVILJADE“ TEEMA ÕPETAMISEKS II KOOLIASTMES “ (Irja Vaas, MA) LÜHIÜLEVAADE: Õpetajate töökohustuste hulka kuulub õppevara koostamine, mille käigus tuleb üha enam kokku puutuda ka digitaalse õppevaraga. Vajadus digitaalse õppevara järele on kasvav, kuid varasematest uurimustest on selgunud, et mitmete õppeainete ainekavade olulised teemad on digitaalse õppematerjaliga katmata. Teadaolevalt ei ole II kooliastmele loodud tervikliku digitaalset…

Marleen Vitsut

“KONTSERTTUUR ORATOORIUM “KRISTUS”” (Juhendaja Marju Mäger vMA) LÜHIÜLEVAADE: Käesolev loov-praktiline lõputöö annab ülevaate Kaari Sillamaa teose oratoorium “Kristus” kontserttuuri korraldusprotsessist ja tulemustest. Oratoorium “Kristus” kontserdid leidsid aset 2020. aasta septembrikuus kokku neljal korral: 12. septembril Tartu Pauluse Kirikus, 6. septembril Viljandi Pauluse kirikus ning 5. ja 13. septembril Tallinna Metodisti Kirikus. Teose autoriks on Kaari…

Lüüli Kiik

“SETO NAISE PEAVÖÖ ALGUPÄRANE PUNUMISTEHNIKA JA TÄNAPÄEVASED VALMISTUSVIISID” (Juhendaja Inna Raud, MA) LÜHIÜLEVAADE:Vormistasin magistritööks oma kauaaegse idee fixe – harutada lahti seto peavööde valmistamise saladus ning põimida oma kätega valmis vanade meistrite tehtule võrdväärne vöö. Mind on lummanud seto peavööde eriliselt tihe, ühtlane põiming ning sümmeetrilised kirjad. Selleks, et ise suuta midagi sarnast korrata, töötasin läbi…

Karmel Naudre

“PSÜHHOFÜÜSIS KUI NÄITLEJA TÖÖRIIST: KOGNITIIVSE NEUROTEADUSE ERIALASED SEOSED” (Kai Valtna) LÜHIÜLEVAADE: Kirjutasin oma töö lähtuvalt isiklikust huvist neuroteaduse vastu ning sellest tõukunud erialastest seostest. Saadud teadmiste põhjal süvenen enda töös täpsemalt ajule, mälule, kehale ja keelele. Neljast põhikomponendist lähtuvalt analüüsin enda kehamälu kogemusi ning psühhofüüsise kui tööriista arendamist neuroteaduse-näitleja seostele tuginedes. Karmel Naudre Lõputöö autor TÜ Viljandi…

Liisbeth Horn

“KAASAEGSE (TANTSU)KUNSTI JA KÕRGHARIDUSE VAHELISED PROBLEEMID” (Ele Viskus) LÜHIÜLEVAADE: Lõputöö katusküsimuseks on: kuidas õpetada kaasaegset kunsti? Sellele vastamiseks analüüsib töö kahte olemuslikku probleemi/paradoksi kunsti ja hariduse vahel: süsteemiprobleem (kool on süsteem, kunst sellest väljumine) ja uue probleem (kool annab teadmisi olnu kohta, kunst seisneb uute seoste tekkimises). Probleeme käsitletakse läbi praktika ehk kuidas on kõrgharidus Viljandi kultuuriakadeemias…

Kristen Kirsimäe

“VALGUSKUJUNDUSE LOOMINE ENDLA TEATRI LAVASTUSELE “TANGO””. (Margus Vaigur) LÜHIÜLEVAADE:  Loov-praktilise lõputöö kirjalik osa annab ülevaate valguskujunduse loomise protsessist Endla teatri lavastusele „Tango“. Antud lavastus esietendus 25. jaanuaril 2020. aastal Endla teatri Küünis. Loov-praktilise lõputöö kirjaliku töö eesmärgiks on kirjeldada ja analüüsida valguskujunduse loomise töö protsessi ning kasutatud praktilisi võtteid ja vahendeid. Kirjalik töö on kirjutatud valguskujunduse loomisprotsessi…