Katre Kikkas

“DISTANTSÕPPE KORRALDAMINE 4. KLASSI MUUSIKAÕPETUSES” (Juhendaja Marvi Remmik) LÜHIKOKKUVÕTE: Loov-praktiline    lõputöö    baseerub    minu õpetajatööl    Keeni Põhikoolis 4.    klassi muusikaõpetajana perioodil  16.  märtsist–7.  maini2020.  Eriolukord  ja distantsõppe korraldamine  olid kogu  maailma  jaoks  täiesti  uudne  olukord,  millega  toimetulekuks oli kõigil tarvis loovust ja praktilisust. Õppetöö ettevalmistamisel seadsin endale kohe alguses järgmised eesmärgid: 1)õpilaste jaoks peavad olema minu…

Triin Konrad

“JÄRVA VALLA NOORTEVOLIKOGU ASUTAMINE 2019-2020” (Juhendaja Lii Araste, kogukonnatöö assistent, MA) LÜHIÜLEVAADE: Käesolev loovpraktiline lõputöö on Järva Vallavalitsuse jaoks suure tähendusega, eesmärk on asutada Järva valla noortevolikogu. Järva Vallavalitsus asutab Järva valla noortevolikogu selleks, et valla noored saaksid koostöös kohaliku omavalitsusega (edaspidi KOV) osaleda otsustusprotsessides. Kohalik omavalitsus leidis, et noorte võimestamiseks on kõige mõistlikum asutada…

Katrin Kõrvas

“SILBIPUSLE KASUTAMISE VÕIMALUSED LUGEMISRASKUSEGA ÕPPIJA ARENGUTOETAMISEL” (Juhendajad Maria Jürimäe MSc, Kadi Lukanenoc MSc) LÜHIÜLEVAADE: Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli koostada mänguline õppematerjal, mis toetab lugemissoravuse arengut erinevas vanuses lugemisraskusega õpilastel ning teada saada milline on antud materjalide kasutamisel lugemissoravuse muutus ja kuidas muutub laste huvi lugemistegevuste vastu. Eesmärgi saavutamiseks viisin läbi tegevusuuringu, mille käigus kasutasin silbipusle…

Margus Meinart

“KUNSTNIK- KUNSTIÕPETAJA KOGEMUSED LOOMINGULISE JA PEDAGOOGILISE TEGEVUSE ÜHITAMISEL TARTU KUNSTIKOOLIDE ÕPETAJATE NÄITEL” (Juhendajad Piret Viirpalu, Marvi Remmik (PhD)) LÜHIÜLEVAADE: Kunstikoolides on palju õpetajaid, kes on ühtlasi ka tegevkunstnikud. Kunstnik-kunstiõpetaja ühendab endas seega kahte ametit –  tegevkunstniku ja pedagoogi oma. Varasemates selleteemalistes uuringutes ilmneb kaks vastuolulist lähenemist: ühelt poolt leitakse, et need ametid on täiesti ühitamatud,…

Laura Toomast

“ÕPPEMATERJALID NUTIKATE TEKSTIILIDE JA E-TEKSTIILIDE KASUTAMISEKS KÄSITÖÖTUNDIDES” (Juhendaja Keret Altpere, MA) LÜHIÜLEVAADE: Magistritöö uurimisprobleem seisneb selles, et paljudes Eesti koolides on õpilaste jagamine käsitöö ja tehnoloogia rühmadesse soopõhine ja selle tõttu on poistel ja tüdrukutel põhikooli lõpetades erinevad teadmised ja oskused tehnoloogia valdkonnas. See võib aga mõjutada nende edasisi karjääriotsuseid. Magistritöö eesmärk oli luua õpetajatele ja õpilastele…

Grete Küppar

“ÕPPEVIDEOD EESTI RAHVUSLIKEST KUDUMISVÕTETEST” (Juhendaja Anu Pink) LÜHIÜLEVAADE: Magistritöö peamiseks eesmärgiks oli luua Eesti etnograafilisi kudumisvõtteid tutvustavad õppevideod. Töö teema kujunes välja probleemist, et käsitööaines jääb vajaka digitaalsetest õppematerjalidest ning kvaliteetseid kudumisteemalisi õppevideosid pole veel loodud. Töö teoreetiline osa annab ülevaate digitaalsetest õppevahenditest ja selle korraldusest Eesti haridussüsteemis. Lisaks on välja toodud rahvakunsti käsitlemine põhikooli riikliku õppekava…

Uku Moldau

“SÄMPLITE KOMPONEERIMINE KODUSTE VAHENDITEGA” (Juhendaja José Diogo Neves) LÜHIÜLEVAADE: Käesoleva töö eesmärk oli lühikompositsioonide ehk sämplite komponeerimine kodustes tingimustes. Minu ülesanne oli komponeerida harmooniajärgnevusi, meloodiaid ning teemasid mis kannaksid endas emotsiooni ning millel oleks huvitav kõla ja tekstuur. Selleks tegelesin muusika kirjutamise, produktsiooni, helidisaini, orkestratsiooni,  salvestamise ja miksimisega ning kasutasin digitaalseid versioone vanadest analoogsüntesaatoritest ning…

Kristiina Lilleleht

“BACK TO UNSTABLE CRYSTALL(S)” (Juhendaja Liina Saar) LÜHIÜLEVAADE: Käesoleva loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks on kirjeldada ja analüüsida minu õpikogemusi ning loomingulist teekonda kuni käesoleva aastani, anda ülevaade mitmetest töös käsitletud helitehnoloogilistest terminitest ning tutvustada kompositsioonide sisu, mis on esitatud käesoleva diplomitöö praktilise osana. Loov-praktilise lõputöö kirjalik osa koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis andsin ülevaate…

Tanel Sakrits

“SIRGELDUS” (Juhendaja Villu Talsi) LÜHIÜLEVAADE: Loovpraktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli anda ülevaade minu muusikalise kujunemise teekonnast Jõgeva muusikakoolist kuni hilisemate õpingute lõpuni Viljandi kultuuriakadeemias ning avada diplomikontserdi „Sirgeldus“ kontseptsioon, ettevalmistus, korraldus ja vastavalt eriolukorrale kohanemine. Diplomikontserdi „Sirgeldus“ esitamisele tulevad muusikalised palad olen valinud vastavalt seostega minu õpingute ja üldise muusikalise kasvamise teekonnal. Kokku tuleb…

Evelin Siiman

“JUUSTEST EHETE VALMISTAMISE TEHNOLOOGIA JA PUNUMISVÕTETE TAASLOOMINE EESTI RAHVA MUUSEUMI JA VILJANDI MUUSEUMI ESEMETE NÄITEL” (Juhendaja Astri Kaljus) LÜHIÜLEVAADE: Sageli olen akadeemias õppimise ajal leidnud end mõttelt, mismoodi on kujunenud ja põlvedeks kinnistunud ning täienema loodud üks või teine käsitöötehnika. Vastuseid vaagides on jäänud peale lihtne põhimõte –  hoolimata loodavast ilust peab käsitööna valminud ese kandma endas…

Karmo Kiilmann

“VIIKINGIAJA TÖÖKIRVED. TEHNILINE ISELOOM, REKONSTRUKTSIOON JA KASUTUSKOGEMUS C-TÜÜPI KIRVESTE NÄITEL” (Juhendajad Ragnar Saage, Kristi Jõeste) LÜHIÜLEVAADE: Senine elu, huvid ja ametid on seadistanud mu pilku sedavõrd, et ajaloolistele raudriistadele peale vaadates jääb see sinna kauemaks ning ei tule lahti enne kui meel on saanud vastused mõnedele küsimustele: Mida sellega tehti? Miks see selline on? Kuidas…

Tuuli Omler

“KUJUNDUSE LOOMINE LAVASTUSELE „100 M MORE“” (Juhendaja Kersti Rattus) LÜHIÜLEVAADE: Minu loov-praktilise lõputöö kirjalik osa annab ülevaate lavakujunduse loomisest lavastusele „100 M MORE“, mis esietendus Tartu Uues Teatris 9. mail 2019. aastal. Antud lõputöö kirjaliku osa eesmärk on kirjeldada ja analüüsida endapoolset panust lavastuse sünnis nii lavastuskunstniku kui ka teostajana. Käesolevas kirjalikus töös käsitlen lisaks projekti üldkirjeldusele…

Joonatan Lepik

“TSÄSSONA KAVANDAMINE JA EHITAMINE KIKKASEPA TALLU” (Juhendajad Leele Välja, Ahto Raudoja) LÜHIÜLEVAADE: Loov-praktilises lõputöös annan ülevaate tsässonate ajaloolisest taustast, kirjeldan Setomaa tsässonaid ehituslikust vaatenurgast ning kirjeldan lõputöö praktilise osa valmimis protsessi. Tsässon on õigeusu kabel, kus külarahvas käis palvetamas, teenistust peeti seal ainult mõned korrad aastas. Setomaa Tsässonad on harilikult väiksed rõhtpalkhooned, nad on üheruumilised,…

Laura Pampa

“TANTSUÕPETAJATE KOGEMUSED JA HINNANGUD DISTANTSÕPPELE TANTSUHARIDUSES” (Juhendaja Anu Sööt) LÜHIÜLEVAADE: 2020. aasta märtsis kuulutati Eestis seoses COVID-19 haiguse pandeemilise levikuga välja eriolukord. Sellest tingituna otsustas valitsuskabinet sulgeda kõik Eesti haridusasutused ning kogu haridustegevus viidi üle distantsõppele. See andis õpetajatele aega 3 päeva, et mõelda, kuidas õppetööd jätkata. Ka tantsukoolide ning -ringide õpetajatel tuli selle ajaga…

Johanna Anett Toomel

“TEEKOND HAARAVA ETENDUSKUNSTNIKUNI HUVIHARIDUSES ETENDUSKUNSTI LABORATOORIUMI NÄITEL” (Juhendaja Kai Valtna) LÜHIÜLEVAADE: Minu lõputöö eesmärk oli välja selgitada kuidas õpetada etenduskunstnike huvihariduses. Lõputöö praktilise osa viisin läbi Tartus Just Tantsukoolis, kus korraldasin Etenduskunsti laboratooriumit, millest olid oodatud osa võtma 16-19 aastased noored. Etenduskunsti laboratooriumi idee tekkis huvist etenduskunsti ning selles tegutsevate inimeste vastu. Mulle tundus, et tegemist…

Mari-Liis Põldar

“GALAKTIKATEVAHELINE RÄNNAK: ÜLIM MÄNGUMAA” (Juhendajad Piret Aus, MA; Allan Kährik, MA) LÜHIÜLEVAADE: Käesolev Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse õppekava loov-praktiline lõputöö annab ülevaate 21. aprillil 2018 toimunud muusika- ja kunstisündmusest „Galaktikatevaheline rännak: Ülim mängumaa“. Sündmus toimus Tallinnas, Space X sündmuskeskuses. „Galaktikatevaheline rännak: Ülim mängumaa“ oli muusika- ja kunstisündmus, kus kohtusid andekad kunstnikud ja muusikud ning nende loomingut…

Linda Liis Eek

KULTUURIFESTIVAL “SÄRIN” 2019 (Juhendajad Merli Antsma, MA; Marko Lõhmus, MA) LÜHIÜLEVAADE: Lõputöö praktilise väljundina toimus 13.-14. septembril 2019 Kultuurifestival SÄRIN Raplas kultuuriklubis BAAS ja selle ümber loodud festivalialal. Muusika-, kirjanduse-, teatri- ja filmiprogrammides toimus 30 erinevat sündmust ning alal oli eksponeeritud kolm kunstinäitust. Festivalil osales üle tuhande külastaja. Kirjalikus osas kirjeldan ja analüüsin festivali korraldusprosessi, milles osalesin produtsendina juunist detsembrikuuni 2019….