Roland Mällo

“Vastukaja” (Juhendaja Aleksander Paal, Muusikaosakond) LÜHIÜLEVAADE: Loov-praktilise lõputöö kirjalik osa annab ülevaate Roland Mällo omaloomingulise diplomikontserdi “Vastukaja” lugudest, koosseisust, ettevalmistusest ja tehnilisest teostusest. Kontsert toimus 5. juunil 2017 kell 21.30 Viljandi Muusikakooli orkestrimajas. Loov-praktilise lõputöö eesmärk on korraldada kontsert, kirjutada ja esitada omaloominguline kava, ning näidata minu oskusi jazzmuusiku ja saksofonistina. Diplomikontsert koosneb viiest originaalpalast,…

Valeria Januškevitš

“Balleti kontseptsiooni muutmise olulisusest kaasaegses tantsu õpetamise kontekstis” (Juhendajad; Anu Ruusmaa, Eesti Teatri ja Muusikaakadeemia, lektor. Kai Valtna, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, lektor) Juhendajapoolne kokkuvõte LÜHIÜLEVAADE: Valeria Januskevitši diplomitöö on sisuliselt väga oluline, kaardistades ära  kahe väga erineva tantsustiili kokkupuute punkte ja nende sidususe  võimalikke meetodeid. Uurides kahe väga vastandliku tehnika kasutamise võimalusi ja neid…

Viktoria Grahv

“Muusikakooli 1.-3. klassi repertuaar Eesti heliloojate klaveripalade näitel” (Juhendaja Guldžahon Jussufi, Muusikaosakond) LÜHIÜLEVAADE: Käesoleva töö eesmärgiks oli koostada 1.-3. klassi klaveriõpilastele sobiva ja klaverieriala õppekavades toodud oskusi/teadmisi omandamist toetava repertuaari, mis põhineb eesti heliloojate paladel. Selleks, et teha asjakohane palade valik, analüüsisin neli informatiivsemat klaveri eriala õppekava (Rakvere mk, Keila mk, Võru mk, Rae hk)…

Ulvi Võsa

“Jälje(n)d” (Juhendaja Celia Roose, Muusikaosakond) LÜHIÜLEVAADE: Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli anda ülevaade minu lõpukontserdi „JÄLJE(N)D“ kontseptsioonist ja repertuaarist. Pärimusmuusika õppimise puhul on minu jaoks olnud oluline märksõna jäljendamine. Püüdes imiteerida möödunud aegade muusikute mängu, jääb paratamatult sellest oma jälg ka minu mängustiili ja tunnetusse. Nõnda on minu kontserdil kõlavate lugude ühiseks jooneks tõsiasi,…

Sänni Noormets

“Regilaulu maailm kaasaegses akadeemilises heliloomingus: vestlused kolme eesti heliloojaga: loomingulise magistrieksami kirjalik osa” (Juhendaja Žanna Pärtlas, Muusikaosakond) LÜHIÜLEVAADE: Loomingulise magistrieksami kirjalikus osas jäädvustasin ja analüüsisin regilaulu kasutamist kaasaegses akadeemilises heliloomingus. Toetusin vestlustele kolme akadeemilise heliloojaga ja isiklikule õpikogemusele TÜ VKA/EMTA pärimusmuusika magistri ühisõppekaval heliloomingu suunal 2015-2017. Mind huvitasid küsimused: kuidas kasutada regilaulu individuaalses heliloomingus nii,…

Markus Pau

“Kanepibetoonsegude tutvustus ja katsetamine Eesti kliimas” (Juhendaja Laur Pihel, Rahvusliku käsitöö osakond) LÜHIÜLEVAADE: Töö peamiseks eesmärgiks oli kanepibetooni kui ehitusmaterjali tutvustamine Eestis. Läbi esialgsete materjalikatsetuste kirjeldati erinevatel sideainetel põhinevate kanepibetoonsegude omadusi ning andmete näitlikustamiseks püstitati näidissein Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Vilma õppehoone juurde. Kuna kanepibetooni näol on tegemist Eestis suhteliselt väheuuritud valdkonnaga, oli teiseks oluliseks…

Marine Mahsudjan

„Akadeemilise prokrastineerimiskäitumise põhjused üliõpilastel“ (Juhendaja Tiia Pedastsaar, Kultuurhariduse osakond) LÜHIÜLEVAADE: Prokrastineerimiskäitumist esineb mitmetes eluvaldkondades. Oma lõputöös keskendun akadeemilises keskkonnas, täpsemalt üliõpilaste õppimises esineva prokrastineerimiskäitumise peamiste põhjuste uurimisele. Uurimuse viin läbi viimase õppeaasta huvijuht-loovtegevuse õpetaja erialal õppivate kaasüliõpilaste seas. Minus tekkis isiklik huvi kaasata uurimusse just samal erialal õppivad üliõpilased, kuna olen enda ja kaasüliõpilaste õppimises…

Indrek Ikkonen

“Eesti filigraani valmistamise tehnoloogiad” (Juhendaja Eilve Manglus, Rahvusliku käsitöö osakond) LÜHIÜLEVAADE: Indrek Ikkoneni lõputöö „Eesti filigraani valmistamise tehnoloogiad“ peamiseks eesmärgiks on filigraani ja traatpõime valmistamisega seotud metoodilise materjali koostamine. Kuigi filigraani Eestis on valmistatud üle kaheksakümne aasta pole varem ilmunud ühtegi trükitud metoodilist käsitlust siinse filigraani tehnoloogilistest eripäradest. Töö jaotub kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis leiavad…

Ando Aru

“Matsi talu pukktuuliku mudeldamine” (Juhendaja Dan Lukas, Rahvusliku käsitöö osakond) LÜHIÜLEVAADE: Käesoleva uurimistöö, Matsi talu pukktuuliku mudeldamine, raames on uuritud 19. sajandi lõpul ehitatud Matsi talu hävinud pukktuuliku varemeid ning jäädvustusi peamiselt fotode kujul, eesmärgiga luua alus tuuliku edasiseks, välimuselt originaalilähedaseks taastamiseks. Tuuliku algsest mahust on hinnanguliselt säilinud 2…5 protsenti. Täiendavalt on kasutatud analoogiale, sobitumisele…

Cathlen Aidla

“Muusikaõpetajate kogemused kaasava hariduse põhimõtteid rakendades I ja II kooliastmes” (Juhendaja Marvi Remmik, Muusikaosakond) LÜHIÜLEVAADE: Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada muusikaõpetajate kogemused I ja II kooliastmes HEV õpilaste õpetamisel, võttes aluseks kaasava hariduse põhimõtted. Uurimistöö probleem tuleneb asjaolust, et varasemate Eestis läbi viidud uurimistööde valimisse on kaasatud olnud erinevate valdkondade esindajad – õpetajad, tugispetsialistid, lapsevanemad,…

HELENA KESONEN

“TEADVELOLEKU RAKENDUSVÕIMALUSI TEATRIKUNSTIÕPPES” (Juhendaja Taago Tubin, TÜ VKA näitlejatöö lektor) LÜHIÜLEVAADE: Helena Kesoneni lõputöö on sündinud autori isiklikust vajadusest meetodi või praktika järele, mis võiks teatrikooliõpingute vaimselt ja füüsiliselt pingelisel ajal toetada. Teadvelolek (ingl. keeles mindfullness) annab võimaluse peatada pidevat alateadvuse voolu ning olla rohkem hetkes, keskenduda paremini ja olla võimeline pühenduma õppetööle ilma hinnanguid…

KARL SAKRITS

“HELIDE MAAILM SÕNATEATRIS” (Juhendaja Garmen Tabor, MA) LÜHIÜLEVAADE: ,,Tänapäeval kasutatakse sõna helindus, mille Riina Roose on välja pakkunud. See meeldib mulle väga, sest kõik, mis krõbiseb või koliseb või müriseb või laulab, on heli, ja muusikaline kujundus on ju vaid osa sellest helindusest või helindamisest,, ütleb oma raamatus ,,Viiv,, Eesti üks silmapaistvamaid helindajaid Viive Ernesaks. (2006,…

Marta Toomla

“SOUNDITOORIUM” (Juhendaja Piret Aus) LÜHIÜLEVAADE: Sounditoorium oli 22. märtsil 2017. aastal Viljandis pärimusmuusika aidas toimuv eksperimentaalne kontserdiprojekt, mille korraldasid TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia erinevate erialade tudengid. Projekti oli kaasatud 55 noort muusikut üle Eesti ning kontserdil tuli esitamisele artisti Kaarel Kuuse uuslooming, mis sisaldas kaasaegset kombinatsiooni erinevatest muusikastiilidest. Kontserdi koori ning orkestrit juhendas 2017.aasta noorte laulupeo…

Hedi Armulik

„RAAMATU „HARULDASTE OLENDITE TASKURAAMAT” PUBLITSEERIMINE” (juhendaja Piret Aus) LÜHIÜLEVAADE: Töös kajastan „Haruldaste olendite taskuraamatu” publitseerimise protsessi, mis toimus 2016. aastal. Teose autoriteks on Anna-Liisa Sääsk ja Inessa Saarits. Need kaks Suure-Jaani Kooli õpilast koostasid 2015. aastal 8. klassis loovtööna raamatu, kuhu olid kirja pannud jutustused väljamõeldud olenditest ja teinud igast olendist ka erinevate kunstitehnikate abil…