Tõnis Kirsipu

“SITIKA SIRIN” (juhendaja Celia Roose, MA). LÜHIÜLEVAADE: Tõnis Kirsipu on esimene löökpilli eriala lõpetaja pärimusmuusika õppekava raames. Loov-praktilise lõputöö raames valmis kontsert “Sitika Sirin”, mille üldine kontseptsioon oli väljendada autori eneseleidmise rännakuid muusikamaastikul läbi pärimusmuusika. Eesti rahvapärimuses ei ole palju teadaandeid trummidest ning samuti pole varasemalt löökpilli eriala pärimusmuusika õppekavas eksisteerinud. Seega on noorel muusikul olnud…

Tarmo Tähepõld; Marika Graudina

“IKT LAHENDUSTE RAKENDAMINE EESTI EHITUSSEKTORIS NING SEKTORIGA SEOTUD POTENTSIAAL IDUFIRMADELE” (juhendaja Marge Suits, MSc). LÜHIÜLEVAADE: Antud uurimustöö teemal “IKT lahenduste rakendamine Eesti ehitussektoris ning sektoriga seotud potentsiaal idufirmadele” uurib info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) rakendamist Eesti ehitussektoris. Uurimustöö tulemusena tuvastati kuus peamist takistust, mis on tugevalt sõltuvuses ehitussektori struktuurist ja mida IKT ettevõtted (idufirmad) peaksid ehitussektorile IT…

Reili Väli

“TEADMISTE ÜLEKANNE aLLIKATE MÕNGU PÕHJAL” (juhendaja Ivar Männamaa). LÜHIÜLEVAADE: Reili Väli töö väärib mu meelest esiletõstmist oma lihtsuse pärast. Valitud on selgepiiriline uurimisülesanne ja asjakohane metoodika. Töö tulemused on esitatud arusaadavalt ja piisava täpsusega, tähelepanu väärib ka autori üha süvenev huvi kvantitatiivse andmeanalüüsi vastu. Kuigi lihtsat tööd on üldjuhul raskem teha kui keerulist, saan Reili kasutatud…

Pille-Riin Lillepalu

“INSPITSENDI TÖÖPROTSESS UGALA TEATRI LAVASTUSTE “KAHE ISANDA TEENER” NING “PRINTSES LULUU JA HÄRRA KERE” NÄITEL” (juhendaja Irene Hütsi, MA). LÜHIÜLEVAADE: Lillepalu lõputöö käsitleb inspitsiendi tööprotsessi kahe Ugala Teatri lavastuse „Kahe isanda teener“ ja „Printsess Luluu ja härra Kere“ näitel. Töö eesmärk on analüüsida inspitsiendi tööülesandeid ning võrrelda tegelikkust kirjapanduga ehk siis ametijuhendiga – seda läbi isikliku…

Merike Saaremets

“XIX SAJANDI LABAKINDAD SUURE-JAANI KIHELKONNAST. TEHNOLOOGILISED VÕTTED JA KUDUMINE” (juhendaja Kristi Jõeste, MA). LÜHIÜLEVAADE: Suure-Jaani kihelkonnast pärineva ja muuseumides alal hoitava tekstiilipärandi hulgas on kindakogum kindlasti väljapaistev nii hulga (81) kui ilu ja informatiivsuse poolest. Olen oma kihelkonna kinnastega tegelenud pea kolm aastat, kirjutanud varem üldise ülevaate seminaritööna 2013 ja sõrmkinnaste lähivaatluse Olustvere ametikooli lõputööna 2013. Keskendusin…

Meelika Kaarna

“HUVIJUHTIDE AMETIKASVU SEOSED TÖÖSTRESSIGA” (juhendaja Külli Salumäe). LÜHIÜLEVAADE: Ametikasvuna mõistetakse pideva ametialase arengu protsessi, mille käigus täieneb ametialane pädevus. Huvijuhtide ametikasvu ja selle seoseid tööstressi ning tööst loobumisega pole Eestis uuritud. Käesolevas töös on vaadeldud huvijuhtide ametikasvu ja tööstressi tunnuseid ning toodud välja peamised põhjused, miks ja kui paljud hetkel töötavad huvijuhid soovivad vahetada oma ametikohta….

Liina Laaneoja

“MEREÄÄRSED MEESTEKAMPSUNID – KOLLEKTSIOON MUUSEUMILEIDUDE JA ERAKOGUDE AINETEL” (juhendaja Riina Tomberg, MA). LÜHIÜLEVAADE: Pärimus ei ole oma olemuselt kunagi lõpetatud ahel, vaid kett millele lisatakse uusi lülisid. Erinevates pärimuspõhistes valdkondades võib see õnnestuda erinevalt, palju sõltub ka tegijast, tunnetusest, allikate tundmisest, lõimevõimest. Peenem näputöö on siinkohal ammendamatu põllumaa, kuniks muuseumis vanavara ja keras lõnga. Liina Laaneoja…

Lea Ojam

“PÄRISELU BUTAFOORIA” (juhendaja Liina Unt, PhD). LÜHIÜLEVAADE: Käesoleva “Lõimiku” sirvija leiab siit kaks tööd, nii Lea Ojami seminaritöö, kui ka tema lõputöö. Kuna tegu on kenasti kokkukõlava tervikuga, oleks olnud suisa patt üht neist välja jätta. Päriselu butafooria – mis see on? Vastuseks minu küsimusele, sõnastas Lea selle lihtsalt: “Need on kõik need asjad, mis meid…

Laura Junson

“AUTORI ORIGINAALLOOMING JA LOOMINGUT MÕJUTANUD ARTISTID” (juhendaja Sirje Medell, MA). LÜHIÜLEVAADE: Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa teoreetiliseks aluseks on Laura Junsoni originaallooming, kus ta on nii muusika kui ka teksti autori rollis. Autor teeb ülevaate enda loomingut ja kõlapilti mõjutanud artistidest, selgitab, kuidas jõudis kontserdil kõlanud muusikalise materjalini. Helilooja ja interpreet kirjaldab enda loomingu protsessi, arranžeerimisvõtteid, tekstide…

Katri Iilane

“MUUSIKALISED TEGEVUSED PÄRNU VÄIKELASTEAIA LAULU- JA MÄNGUKOOLIDES” (juhendaja Anu Sepp, MA). LÜHIÜLEVAADE: Käesoleva uurimistöö uurimisprobleemiks oli teadmatus väikelaste laulu- ja mängukoolide funktsioneerimispõhimõtete ja täpsema tegevuse kohta. Lähtuvalt töö autori elukohast ning tema õppimisest muusikaosakonnas on töös uuritud Pärnu väikelaste laulu- ja mängukoolide muusikatunde. Uurimuse eesmärgiks oli Pärnu väikelaste laulu- ja mängukoolide kaardistamine, andmete kogumine seal töötavate…

Jane Ojasalu

“TANTSUTEHNIKA JA KOOSTÖÖOSKUSE ARENGU ÜHENDAMINE 6-7 AASTASTE LASTE BALLETITUNNIS” (juhendaja Anu Ruusmaa, MA). LÜHIÜLEVAADE: Balletitehnika õpetamine väikestele lastele on keeruline ja nõuab tähelepanu ja täielikku kohalolu. Küllalt on näiteid, kus eelkooliealistele lastele esitatakse liiga kõrged nõudmised, mis võivad lõppeda hiljem eluaegsete traumadega, nii füüsiliste kui psüühilistega. Seega tehnika + lapse sotsialiseerimine tundub olema ainuõige võte, et valmistada…

Inna Raud

“VÄNDRA KIHELKONNA NAISTE TRADITSIOONILISED RAHVARÕIVAD: KOMPLEKTIDE KOOSTAMINE JA VALMISTAMINE TÄNAPÄEVAL” (juhendajad Igor Tõnurist, MA; Kristi Jõeste, MA). LÜHIÜLEVAADE: Magistritöö “Vändra kihelkonna naiste traditsioonilised rahvarõivad: komplektide koostamine ja valmistamine tänapäeval” on olnud ajendatud üldisest eesmärgist esitleda ühe väikese piirkonna sisest rahvarõivaalast variatiivsuse võimalikkust, et vabaneda rahvarõiva käsitlemisest kui “mundrist”. Lähtuvalt eesmärkidest, on kõneall olevas uurimustöös teostatud Vändra…

Ingrid Juht

“MUUSIKALISE LIIKUMISE RAKENDAMISEST ÜLDHARIDUSKOOLI I KOOLIASTMES VILJANDIMAA NÄITEL” (juhendaja Kristi Kiilu, PhD). LÜHIÜLEVAADE: Käesolev magistritöö keskendub muusikalise liikumise käsitlustele ja rakendamisele Viljandimaa põhikoolide I kooliastmes. Uurimuses käsitletakse muusikalist liikumist üldhariduskooli muusikaõpetuse õppetegevusena, kuid uurimus pole seotud tantsukunsti fenomenoloogiaga. Magistritöö eesmärgiks on kaardistada õpetajate muusikalise liikumise käsitlused ja muusikalise liikumise tegevused Viljandimaa põhikoolide I kooliastmes. Uurimisprobleem seisneb…

Helena Tamm

“KULTUURIDESSANT 2014” (juhendaja Kristiina Alliksaar, MA). LÜHIÜLEVAADE: Helena Tamme loov-praktiline lõputöö annab ülevaate TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia poolt korraldatavast suurest festivalist Kultuuridessant, mis toimus ajavahemikul 6.-17.mai 2014. Kokku toimus 11 päeva jooksul kuues linnas 77 erinevat sündmust, mainesündmusest sai osa üle 3 000 külalise ja osales üle 50 tudengi. Lõputöö kirjalik osa jaguneb kolmeks peatükiks. Neist esimene annab…

Argo Vals

“ARGO VALS” (juhendaja Sirje Medell, MA). LÜHIÜLEVAADE: Loov-praktilise lõputöö kirjalik osa annab ülevaate Argo Valsi kontserdile eelnenud ettevalmistusperioodist, koosseisudest, millega autor musitseeris, nende ajaloost ja põhjendustest – mis põhjusel valis autor just need koosseisud oma diplomikavasse; ettekandele tulnud autoriloomingu tekkest ning selle arengust. Argo Valsi looming on tunnustust leidnud nii Eestis kui ka väljaspool Eesti piire….

Andres Rattasepp

“KASETOHUST PUNUTUD EESTI MÄRSSIDE TEHNOLOOGILISED ERIPÄRAD, VALMISTAMINE NING TÄNAPÄEVASED RAKENDAMISVÕIMALUSED” (juhendaja Priit-Kalev Parts, MA). LÜHIÜLEVAADE: Märsid moodustavad Eesti muuseumide kogudes teiste kasetohust tarbeesemete hulgas kõige arvukama grupi, u 190 eset. Eestikeelsetest teatmeteostest saame märsi mõistele ka napi kirjelduse – niine- või kasetohusugadest punutud lakaga suletav seljakott või -paun. See määratlus on üldjoontes üsna täpne ja kehtib…