Veinika Västrik

“AVINURME LÕIMERIPSTEHNIKAS PÕRANDAKATTED EESTIS ILMUNUD KUDUMISÕPETUSTE JA MUUSEUMIKOGUDE TAUSTAL NING KATSED KASUTADA LÕIMERIPSTEHNIKAT TÄNAPÄEVASTE LINASTE MATERJALIDE KUDUMISEL” (juhendajad Ave Matsin, MA; Vaike Reemann). LÜHIÜLEVAADE: Magistritöös käsitlen kangastelgedel käsitsi kootud põrandakatteid. Keskendun ühele konkreetsele tehnikale – lõimeripsile, mille puhul kanga pikisuunas jooksvad lõimed on nii tihedalt kõrvuti, et koelõngu välja ei paista. Kui lõimed on vaheldumisi erinevates…

Tanel Kärp

“INTERNETIPÕHISTE MÄNGUSTAMISMEETODITE KASUTAMISSOBIVUSE TÕESTAMINE, JUURUTAMAKS LOODUSSÕBRALIKUMAT KÄITUMIST” (juhendaja Taivo Lints, MSc). LÜHIÜLEVAADE: Inimtegevus põhjustab biosfäärile üha suurenevat kahju, mis on hakanud ohustama lisaks looduskeskkonnale ka meie ellujäämist liigina. Teadlikkus olukorrast on kasvamas, ent tegevused probleemi lahendamiseks mitte. Keskkonnaaktivistidel puuduvad nii teadmised kui vahendid, et ühiskonnas vajalikke käitumisharjumuste muutusi esile kutsuda. Samal ajal on aga internet kui…

Taavi Tagel

“KONVERENTS “TRADITSIOONILISED KAMPSUNID LÄÄNEMEREMAADES” (juhendaja Marju Mäger). LÜHIÜLEVAADE: Taavi Tageli lõputöö annab ülevaate Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu ühiselt korraldatud konverentsist 16-18. mail 2013. Töö autor oli konverentsi korraldusmeeskonna projektijuhiks. Alguses kirjeldab autor sündmuse kultuurikonteksti, organisatsiooni ning tutvustab konverentsile seatud eesmärke. Järgnevalt saame teada sündmuse käigust päevade kaupa, tutvume toetajate ja…

Sirli Päike

“ÜLDHARIDUSKOOLIDE ÕPETAJATE REAKTSIOONID PEREVÄGIVALLA ILMINGUTELE KOOLIS” (juhendaja Lembit Õunapuu, Ped. tead. knd). LÜHIÜLEVAADE: Perevägivald, sageli lähisuhtevägivallaks või koduvägivallaks nimetatud nähtus, on keeruline, raskesti märgatav, määratletav ja mõõdetav fenomen. See leiab aset inimeste eraelus ning lähedaste inimeste vahel, mistõttu on sellele ligipääs ja uurimine küllaltki raske. Avalikult on koduvägivalla probleemi käsitletud ja päevavalgele tõstetud Eesti iseseisvumisest alates….

Raho Aadla

“KEHATEADLIKKUSE ARENDAMINE RAKVERE LINNANOORTE NÄITERTUPI NÄITEL” (juhendaja Anu Sööt, MA). LÜHIÜLEVAADE: Õpetaja kutse lõputöös „Kehateadlikkuse arendamine Rakvere Linnanoorte Näitetrupi näitel“ kirjeldasin ja analüüsisin oma õpetamisprotsessi Rakvere Linnanoorte Näitetrupi liikumisõpetajana 2012/13 hooajal. Minu eesmärgiks oli läbi õpilaste jaoks uute teadmiste ja füüsiliste kogemuste noorte kehatunnetuse arendamine, enda ning üleüldiselt inimese füüsise tundma õppimine ja enda kehas toimuva…

Monika Hint

“LUUST ESEMED: TOORMATERJAL, TÖÖTLEMISTEHNOLOOGIAD JA TOOTEARENDUS” (juhendajad Heidi Luik ja Kärt Summatavet). LÜHIÜLEVAADE: Loov-eksperimentaalses uurimistöös Luust esemed: toormaterjal, töötlemistehnoloogiad ja tootearendus, käsitlen arheoloogilist leiumaterjali kui inspiratsiooniainest käsitööettevõttele, uurin toormaterjali hankimise võimalusi, viin läbi eksperimente luutöötlemise etappide optimeerimiseks ja arendan välja tooteartiklid. Luumaterjal käsitöölise ja loomeinimese vaatenurgast on sillaks mineviku ja oleviku vahel, sest see materjal eksisteerib…

Merle Kollom

“UURIMUS EESTI RAHVUSLIKU ORELIKULTUURI AJALOOLISEST KUJUNEMISEST JA 21.SAJANDI ORELIHARIDUSE JÄTKUSUUTLIKUSEST” (juhendaja Aaro Tetsmann). LÜHIÜLEVAADE: Uurimuse teema kujunes välja Eestis valitsevas hetkeolukorrast, kus orelikultuur ja selle edasiviijad ei ole riiklikul tasandil piisavalt väärtustatud, oreliharidus ei ole süsteemne ning oreli algõpe riiklikul tasandil peaaegu puudub. Töö probleem on tuletatud ajaloole tuginevast teadmisest, et Eestil on mereäärse riigina olnud…

Marika Palm

“AUTORITEATER JA KOLLEKTIIVNE AUTORLUS NING NENDEST LÄHTUV ENDA PRAKTILISE LOOMINGU ANALÜÜS EHK AUTORITEATER JA KOLLEKTIIVNE LOOMEMEETOD PRAKTIKAS” (juhendaja prof. Kalju Komissarov). LÜHIÜLEVAADE: Käesoleva kirjaliku lõputöö eesmärk on uurida Eestis järjest enam aktuaalsemaks muutuvat nähtust „Autoriteater“.  Leides vastuseid küsimustele nagu „Kes seda viljelevad?“ „Mis asi see üldse on,“ „Kas Autoriteater on üldse päriselt olemas?“ „ Millised on…

Evelyn Uisk

“TANTSUÕPETAJA TÖÖ NÄITLEJAGA” (juhendaja Raido Mägi). LÜHIÜLEVAADE: Tantsuõpetaja lõputöö praktilise osa viisin läbi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 9. lennu tudengitega. Tööperiood algas 2012. aasta novembri keskel ning lõppes „UNISTA!TUD“ esietendusega Ugala teatris 4. veebruaril 2013. Lõputöö kirjalikus osas keskendun tantsuõpetaja tööprotsessi analüüsile ja püüan välja tuua prooviperioodil püstitatud ning lavastuses rakendunud eesmärgid. Koostöö näitlejatega pani…

Ene Seppa

“OSKAR LUTSU BIBLIOGRAAFIA” (juhendaja Ilmar Vaaro). LÜHIÜLEVAADE: Tuntuima teose „Kevade“ autor Oskar Luts oli ka viljakas näite- ja vestekirjanik, kelle elu ja loominguline tegevus vajas senisest põhjalikumat bibliografeerimist. Lõputööna valminud „Oskar Lutsu bibliograafia“ esitab Oskar Lutsu trükis ilmunud töid (teosed, artiklid) ja kirjutisi tema elu ning loomingu kohta (kogumikud, raamatud, teatmeteosed, perioodikaväljaanded) eesti- ja võõrkeeles. Nimestiku…

Eneken Ulmas

“VÕRU TEENINDUSTOOTMISVALITSUSE KUI INSTITUTSIOONI PÕHIÜLESANDED 1945-1993” (juhendaja Lea Leppik, PhD). LÜHIÜLEVAADE: Lõputöö eesmärgiks oli anda ülevaade Võru Teenindustootmisvalitsuse põhiülesannetest ja nende muutumisest aastatel 1945–1993. Teemakäsitlusele läheneti kahe uurimisülesande valguses ‑ püstitati küsimused: kas organisatsioon oli analüüsitaval ajajärgul staatiline; kas organisatsioon lähtus oma tegevuses turust. On levinud eelarvamus, et Nõukogude perioodi käsumajandusel oli küsitav mõju tolleaegsete majandusüksuste…

Anne Pilvar

“KOGENUD JA ALGAJATE ÕPETAJATE MÕTLEMISE ERINEVUSED PEDAGOOGILISTE PROBLEEMSITUATSIOONIDE LAHENDAMISEL” (juhendajad Äli Leijen, PhD; Aivar Ots). LÜHIÜLEVAADE: Infoajastul tekitab teaduse ja tehnoloogia areng nõudluse kvalifitseeritud tööjõu järele, mis eeldab küpset isikut, kes jälgib oma individuaalset ja sotsiaalset arengut, mõtleb, uurib, teeb ratsionaalseid otsuseid ja mõtleb kriitiliselt, et probleemsete olukordadega toime tulla. Pedagoogide töö juures on kognitiivne valmisolek…

Adeele Sepp

“NOORE LAVASTAJANNA TUNNUSED (FEMINISM, SOOTUNNUSED JA SOONEUTRAALSUS TÄNAPÄEVA EESTI TEATRIS JA MINUS)” (juhendajad prof. Kalju Komissarov; Jaanika Juhanson, MA). LÜHIÜLEVAADE: Käesolevas teoreetilises lõputöös „Noore lavastajanna tunnused (Feminism, sootunnused ja sooneutraalsus tänapäeva Eesti teatris ja minus)“ uurib autor feminismi ja sootunnuseid ja sooneutraalsust kaasaegses Eesti teatriloomes ning autori isiklikus perspektiivis. Töös analüüsib autor iseennast kui noort lavastajannat,…