Urve Vakker

“LUGEMISAASTA TULEMUSED EESTI RAHVARAAMATUKOGUDE SEISUKOHAST” (juhendaja Mai Põldaas, MA). LÜHIÜLEVAADE: Kultuuriministeerium kuulutas 2010. aasta Lugemisaastaks, et selle tähistamiseks korraldatavate ettevõtmiste ja sündmuste abil suurendada inimeste, eriti laste ja noorte, lugemust. Positiivsete vastukajade kõrval avaldati meedias arvamusi Lugemisaasta korraldamise mõttetusest ja selle kasuteguri puudumisest. Lõputöö raames valminud uuring tõestas, et Eesti rahvaraamatukogude seisukohalt täitis 2010. aastal korraldatud…

Ülle Noormägi

“EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU VILJANDI PRAOSTKONNA KIRIKUMUUSIKUD KOOSTÖÖS PAIKKONNA MUUSIKA- JA KULTUURIELUGA AASTATEL 2000-2010” (juhendaja Aaro Tetsmann, MA). LÜHIÜLEVAADE: Autori pikaajaline töökogemus kirikumuusikuna, veidi lühem praktika muusikakoolitöös ning aastatepikkune osalus oma paikkonna muusika- ja kultuurielus äratasid soovi uurida kirikumuusikute ja kohaliku kogukonna koostööd takistavaid ja soodustavaid tegureid. Kirikumuusik ei piirdu ainult muusikaeluga koguduses, vaid on osaline…

Tuuli Kaeramaa

“DRAAMAÕPPE MÕJU EESTI GÜMNAASIUMIÕPILASTELE NENDE ENDI HINNANGUL” (juhendajad Urmo Reitav, MA; Katrin Nielsen, MA). LÜHIÜLEVAADE: Huvi aktiivseid õppemeetodeid rakendava draamaõppe vastu kasvab nii formaalse kui mitteformaalse õppe läbiviijate hulgas järjepidevalt. Samuti loovad 2010.aastal vastu võetud uued riiklikud õppekavad draamaõppele valikainena soodsad võimalused. Tuuli Kaeramaa on seadnud endale eesmärgiks välja selgitada, missugust mõju on avaldanud draamaõpe selles…

Triin Amur

“VORMSI-AINELINE TAASKASUTUSLIK RÕIVAKOLLEKTSIOON: ORMSÖ BY TRIIN AMUR” (juhendajad Reet Aus, PhD; Kristi Jõeste, MA). LÜHIÜLEVAADE: Noore ja andeka diplomandi Triin Amuri lõputöö on eriala kontekstis novaatorlik, ühendades endas traditsiooni ja tugeva annuse kaasaegset moeteadlikkust. Nagu ütles töö retsensent moekunstnik Anu Lensment, on tänapäevase jätkusuutliku rõivaloomise põhilisteks lähtepunktideks kujunemas just sisukast ning kihilisest algallikast pärit inspiratsioon ning…

Terje Rudissaar

“TOIDU TOOTMISE VÄIKEETTEVÕTETELE ASJAAJAMISKORRA NÄIDIDE JA DOKUMENTIDE NÄIDISLOETELU KOOSTAMINE NING ANDMEBAASI LOOMINE DOKUMENTIDE REGISTREERIMISEKS” (juhendajad Lea Baumann, MA; Andre Sääsk, BSc). LÜHIÜLEVAADE: Ettevõtluskeskkond on pidevas muutuses. Et ettevõtted oleks konkurentsivõimelised, peavad nad erinevaid teadmisi ja oskusi koguma, säilitama, vajadusel kiiresti ning lihtsalt leidma ja kasutama. Ettevõtted vajavad oma põhitegevuseks erinevaid andmeid ja informatsiooni – dokumente. Väikeettevõtete…

Sofia Joons

“VISUAALKUULDEMÄNGU “VORMSI PERESTROIKA” TEKKELUGU: ÜHE PÄRIMUSMUUSIKU KOGETUD MUUSIKAAREENIDE JA ROLLIDE ANALÜÜS” (juhendaja Juhan Suits, MA). LÜHIÜLEVAADE: Autor kirjeldab ja analüüsib lõputöös kogu oma loomingulist tegevust Eestis aastast 1994 eeldades, et tegelikud kogemused pärimusmuusika areenidel peegelduvad visuaalse kuuldemängu „Vormsi perestroika“ loomeprotsessis ja etenduses endas. Tervikuna vaadates saab tööd määratleda reflektiivse välitööna. Käsitletakse mitte ainult pärimusmuusika areenide omapära,…

Sander Põllu

“VALGUSKUJUNDUSE LOOMINE ENDLA TEATRI LAVASTUSELE “SINIKAD”” (juhendajad Liina Unt, MA ja Margus Vaigur). LÜHIÜLEVAADE: Sander Põllu lõputööks on valguskujunduse loomine lavastusele “Sinikad” Pärnu teatris Endla. Töö kirjalikus osas tutvustab Sander lavastusmeeskonda ning annab ülevaate lavastuse alustekstist; teises osas kirjeldab lavakujundust ning püüab natuke selgitada kasutatavat dekoratsiooni; kolmandast peatükist alates on autor pühendunud valguskujunduse valmimise kirjeldusele. Loogilise…

Paula Toomel

“EESTI INTERPREETIDE LIIDU 10. HOOAJA KONTSERTIDE KORRALDAMINE PERIOODIL OKTOOBER – DETSEMBER 2011” (juhendaja Marko Lõhmus). LÜHIÜLEVAADE: Eesti Interpreetide Liit (EIL) oma pea 15-aastase ajalooga on loomeliitude hulgas üks nooremaid. Algse kiire ja jõulise arengu tulemusel on arendatud nii klassikalist loomeliidu tegevust, kuid alates 2001. aastast ka kontserdikorraldust oma liikmetele. Just selle tegevuse koordinaatorina alustas Paula Toomel…

Marge Hein

“NOORTEKOGUDE JA NOORTEVOLIKOGUDE KUI OSALUSVORMIDE LOOMINE, KORRALDUS JA TEGEVUS” (juhendaja Urmo Reitav, MA). LÜHIÜLEVAADE: Kaasajal eeldatakse noortelt ühiskonnaelus ja selle probleemide lahendamises osalemise valmidust. Osalemise üheks vormiks on liikmeksolek kohalikes noortevolikogudes ja maakondlikes noortekogudes. Marge Heina väitel oli 2011.aastal taolisi ühendusi 77, kuid nende korraldus, tegutsemine ning probleemid on uurijate poolt vähest tähelepanu pälvinud. Autor on…

Maaja Kalle

“19. SAJANDI II – 20. SAJANDI I POOLE LÄÄNE-EESTI SAARTE LASTERÕIVAD MUUSEUMIKOGUDE JA ARHIIVIFOTODE PÕHJAL. RAHVARÕIVA-AINELISE LASTE RÕIVAKOLLEKTSIOONI VALMISTAMINE” (juhendaja Riina Tomberg, MA). LÜHIÜLEVAADE: „Peaside „pandi lapsele otsa ette, nööriga kukla tagant kinni. Pidi „mõistust kinni hoidma““. (Kalle 2012, 18) Sellise toreda noppe on leidnud Karja kihelkonnast Saaremaalt Eesti Rahva Muuseumisse 1914. aastal kogutud eseme legendist…

Külli Vähi

“RUHNU MEESTE RÕIVASTUS 20. SAJANDI I POOLEL. RÕIVAD JAALA KAPTENILE” (juhendaja Riina Tomberg, MA). LÜHIÜLEVAADE: 13. sajandist kuni II Maailmasõja sündmusteni elasid Eesti rannikualadel ja saartel eestirootslased. Nii ajalooliselt, keeleliselt kui ka kultuuriliselt olid need eestirootslaste alad olnud Eesti üheks omapärasemaks piirkonnaks. Võrreldes Eesti mandriosaga säilitasid Ruhnu, Vormsi ja Pakri saarte küllaltki eraldatult elavad rootslased oma…

Kristjan Priks

“PÄRIMUSMUUSIKA LÖÖKPILLIDE ÕPETAMISE VÕIMALUSED STOCKHOLMI KUNINGLIKU MUUSIKAKOLLEDŽI NÄITEL” (juhendaja Celia Roose, MA). LÜHIÜLEVAADE: Edukaks õpetamiseks ja ainekava täiustamiseks TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias otsustas autor kui pärimusmuusika erialal löökpillide suunaga tegelev õppejõud analüüsida juba toimivat eeskuju mõnes välisriigi kõrgkoolis. Teadaolevalt meie kultuurile lähedasim oma maa muusikat löökpillidel õpetav kõrgkool on Stockholmi Kuninglik Muusikakolledž, kus õpetab rootsi pärimusmuusikat trummidel…

Helena Krinal

“KOHTUMISTENI” VÕRU DRAAMASTUUDIO JA VÕIMLEMISKLUBI “SIRUTUSEGA” (juhendaja Tarmo Tagamets). LÜHIÜLEVAADE: Kaasajal liigub tantsupedagoogika üha enam stiilikeskselt õpetuselt üld- ja loovliikumispõhimõtetega tegelemise suunas. Tantsuõpetaja on pigem suunaja leidmaks inimese individuaalset kehatunnetust ja liikumissoovi ning -väljendust. Helena Krinali tantsuõpetaja eriala lõpulavastus „Kohtumisteni“ Võru Draamastuudio ja võimlemisklubi „Sirutus“ noortega on ses suhtes kindlasti kaasaaegne ning ilmselgelt Viljandi kaubamärki kandev….

Heigo Ilves

“TÕRU ONN. PUUONNI PROJEKTEERIMINE MÄNNIKU METSATALLU” (juhendajad Priit-Kalev Parts, MSc; Jaak-Aadam Looveer, MA). LÜHIÜLEVAADE: Onnid valmivad sageli justkui üleöö, uitmõttest alguse saanud ja käepärastest materjalidest sarad elustavad meie fantaasiaid. Ilvese individuaalse lähenemisega lõputöö võtab planeerituma pöörde esitades kolme tamme külge ehitatava onni arhitektuurse ideeprojekti. Tammetõru kujuline väike ehitis on julge kaasaegse vormiga, see pingestab märgilise tähendusega…

Erko Niit

“DUO – TRUMM JA KITARR” (juhendaja Raul Sööt). LÜHIÜLEVAADE: Lõputöö eesmärgiks oli leida erinevaid kõlavärve ja võimalusi, kuidas saavad kitarrist ja trummar koos muusikas eksisteerida. Töö teoreetilise osa esimene pool on varasemate antud kooslust viljelevate konseptsioonide analüüs. Sellest sai autor inspiratsiooni kontserdil esitatavate palade kirjutamiseks. Teoreetilise osa teises pooles analüüsitakse oma diplomikontserdiks kirjutatud muusikat ning lahatakse…

Aet Vill

“EESTI PÄRIMUSMUUSIKA OSA ÜLDHARIDUSKOOLI GÜMNAASIUMI ASTMES PÄRNU LINNA GÜMNAASIUMITE PÕHJAL” (juhendaja Celia Roose, MA). LÜHIÜLEVAADE: Lõputöö uurimisaineks on eesti pärimusmuusika osa üldhariduskooli gümnaasiumiastme muusikaõpetuse tundides. Eesti pärimusmuusika osa sisseviimine õppekavasse on alles algusjärgus, seega pidas autor vajalikuks uurida õpetajate ja õpilaste nägemust selle rakendamisest. Selleks viis autor 2012. aasta alguses Pärnu linna gümnaasiumite õpetajate ja õpilaste…